isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga ngokuguga

  • Insika isidliwe umuhlwa – insika iyona emisa indlu ikakhulukazi izindlu zamaqhugwane uma iseyintsha ayidliwa nhlobo umuhlwa. Umuhlwa udla isihlahla esesesomile futhi sesisidala. Uma kuthiwa insika idliwa umuhlwa kusuke kuthiwa isihambile iminyaka kulowo muntu, usegugile.
  • Asigugi namagxolo aso – isihlahla esingagugi namagxolo aso ngoba ngokuhamba kweminyaka ayaxebuka nobuhle baso bushabalale. Uma kuthiwe asigugi namagxolo aso kusuke sekukhulunywa ngomuntu ukuthi ebunsizweni noma ebuntombini bakhe wayewumuntu onjani. Isalukwazi noma ikhehla akufani nentombi kanye nensizwa esencane ingakho ke kuthiwa asigugi namagxolo aso.
  • Guga sithebe kade wawudlela – ebuncaneni bethu nasekukhuleni ziningi izinto esisuke sikwazi ukuzenza ngoba umzimba usuke usasivumela ukuthi sikwenze lokho. Uma kuthiwa guga sithebe kade wawudlela kusuke kushiwo ukuthi akasakwazi ukwenza izinto abekwazi ukuzenza ngenxa yokuhamba kweminyaka.
  • Akuphindelwa emuva kwemgqigqo – iminyaka yomuntu iya phambili ayihlehleli emumva. Uma umuntu esegugile akangabe esakwazi ukubuyela emuva ebunganeni bakhe noma ngabe ngokwenhliziyo usuke efisa kanganani.
  • Guga mzimba sala nhliziyo – inhliziyo izikhethela yona ukudla efuna ukukudla, ingakho ngisho izinsizwa ezindala zishela ngisho ezisencane izintombi lezi ngoba phela inhliziyo yomuntu iyigagu noma umzimba usunqaba. Lesi saga sisho ukuthi inhliziyo isuke isafisa ukwenza izinto kodwa ngenxa yokuhamba kweminyaka umzimba usuke usunqaba.
  • Akubuyelwa emuva – umuntu osemdala ngeke abuyele ebusheni bakhe, noma ngabe ufisa kanjani ngenhliziyo yakhe.

Leave a Reply