isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga ngokubekezela

 • Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Lana-ke siveza ukuthi ukuwela emgodini akusho ukuthi kuphelile ngawe, kepha usengavuka, uzibuthe uqhubekele phambili empilweni. Lesi saga sisuselwa ekutheni unkosikazi obezithwele uma elahlekelwe umtwana akusasho ukuthi ngeke aphinde abe naye futhi akalahle imbeleko akade ezombeletha ngayo, kepha leyo mbeleko uzophinde ayisebenzise uma esethole omunye umntwana.
 • Akuvelwa kanyekanye kungemadlebe embongolo – Amadlebe embongolo kuphela ahlezi eme omabili ebheke phezulu futhi ngoba nayo isilwane. Yingakho ke uma uwumuntu kubalulekile ukuthi ungaziqhathanisi namuntu, kepha ubheke okwenziwa uwena empilweni. Ukuthi akuvelwa kanyekanye kusho ukuthi abantu abaphumeleli ngesikhathi esisodwa empilweni futhi nangendlela efanayo.
 • Inja yawaqeda ngolimi – Incanga isebenzisa ulimu uma idla noma iphuza amanzi. Lokhu kusho ukuthi mncane kakhulu umthamo wamanzi ekwazi ukuwaphuza ngesikhathi esisodwa. Isaga lesi sichaza ukuthi kokunye akudingi uthathe mawala uma wenza izinto, kepha ungathatha ngagxathu linye kancane kancane, kuzogcina kulungile okwenzayo. Ungaze uzifake ingcindezi enkulu ngenxa yokuthi ufuna ukwenza okuningi ngesikhathi esisodwa.
 • Inkonjane yakhela ngodaka – Umuntu owenza okuhle kumele abekezele ngisho kunzima angalilahli ithemba.
 • Ucilo kafi izidubulu – Ucilo inyoni engadeli noma ngabe ishiywe abazingeli kepha iphokophela phambili neminjunju kunjalo. Lana sichaza ukuthi empilweni akukho ozokuthola kalula ngaphandle kwezinselelo okumele ubhekane nazo uzinqobe. Empilweni akumele ulahle ithemba noma ngabe isimo obhekene naso sinzima kangakanani. Impilo iyaphoqa ukuthi sibhekane ezinhlamvini zamehlo nezinkinga esibhekana nazo ngale kokuthi sidikibale.
 • Insimba ibanjwa amagoda ebolile – Noma ungaphumeleli bekezela; koze kulunge.
 • Induku elukhuni ima esiweni – Izinto ezinhle azitholakali kalula.
 • Inala kayihambi kuhamba indlala – Uma wenza okuhle kukancane ukuthi uthole inhlokomo ushawele ihlombe noma uchonywe uphaphe legwalagwala. Kepha nje uma uke waphambuka abantu bagiya ngethambo lakho kudume okubi noma amaphutha akho owenzile. Lokhu kuchaza ukuthi empilweni kunakwa kakhulu izici zomuntu kube izona ezisabalaliswa abantu kepha okuhle bakushaye indiva.
 • Ithunga liyagewala ngomphehlu – Kuyenzeka uzame izikhawu eziningana kepha okwenzayo kungabi impumelelo. Lokho akusho ukuthi lahla ithemba ubhekise ikhanda phansi, kepha kusho ukuthi phinde uzame futhi, kungenzeka kugcine kulungile. Asikho isiqiniseko sokuthi uzophumelela ngomzamo wokuqala, yingakho kumele uqhubeke noma ngabe akulunganga kade uzama okokuqala.
 • Kubamnyama kakhulu uma sekuzosa – Buba bukhulu kakhulu ubunzima uma usuzonqoba empilweni, lokhu kusho ukuthi ilapho okumele ufake khona umfutho kakhulu uzinikele mawala.
 • Tokolo themba amathunzi ayewukela – Lesi saga sigqugquzela umuntu ukuthi angadikibali futhi anganengeki ngalokhu afisa ukukuzuza ngoba sekuzolunga abone imvuzo emihle.
 • Selidumela emasumpeni – Sekuseduze phambili, okusho ukuthi sekuzolunga sekuseduze ukuthi kuchume.
 • Akukho mfula ungenathunzi – Noma ngabe ubani wakwabani unosizi lwakhe kanye nezinto ezimxakile empilweni. Ngisho nabantu ababukeka bephumelele futhi engathi abaxakwe ilutho nabo kukhona okungabahleli kahle. Lokhu kusho ukuthi ukuhlupheka akukhethi bala lamuntu. Ungazibuki wena bese uzibukela phansi ngoba ngisho isimo sisibi kangakanani kepha buyaba khona ubuhle.
 • Thatha kanye Falaza ummango uyewukela – Ukukhuthaza insizwa lapho iqomisa ukuthi intombi isithambile.
 • Amageja alingene abalimi – Ukuthi amageja alingene abalimi kunencazelo eyodwa nethi isinene siqondene nesigege. Lesi saga sisho ukuthi amandla omuntu alingana nomthamo abhekene nawo.
 • Umkhiwane uvuthiwe – Emasimini akugcini nje ngokutshala nokuhlakula kuphela, kepha nesikhathi sokuvuna siyafika. Lesi saga sisho ukuthi sesifikile isikhathi ebesilindelwe.
 • Indlondlo yaluka selibalele – Konke okwenzayo awokwenza ngesikhathi okumele ukwenze ngaso, ungahuduli izinyawo uma kukhona okumele ukwenze.
 • Akusele lingalunguzi esizibeni salo – Akusikhona konke esikwenza sazi umphumela wakho ukuthi kuzobanjani. Kepha esikwenzayo sikwenza sinethemba lokhuthi kuzoba impumelelo. Lokhu kusho ukuthi umuntu kumele azibophezele noma ngabe uyabona ukuthi kufiphele akwenzeki ngendlela akafisa ngayo. Lokhu kuzokwenza abe nethemba lokuthi kuzogcina kulungile.
 • Yize uvalo ingobo isibindi – Impumelelo idinga isibindi. Ezinye izinto zidinga khona ukuthi uzinikele uma ufisa zifezeke futhi ube umuntu ongenalo uvalo entanyeni njengeselesele. Lesi saga sisichasisela ukuthi umuntu akumele abe nokwesaba ngoba uvalo kungaba ilona olukwenza ungafezi izinjongo zakho.
 • Kuya ngokuya, kunjengomthombo wakwaMbiza – Naso lesaga sichaza khona ukuthi kubalulekile ukuqina idolo ungasheshi udikibale ngoba sekuseduze kulunge isimo sishintshe sibengcono.
 • Intaki ibekelwe amazolo – Lesi saga sichaza ukuthi sekusele kancane ukuthi into yenzeke.
 • Yoze iyikhothe – Noma isimo singabukeka siqeda ithemba kangakanani kepha ungadikibali. Kuzoze kulunge amaphupho efezeke.
 • Akusensuku zatshwala – Utshwala buyagaywa ngemphuphu nangemthombo bese buyalindwa buvuthwe kulandele ukuba buvotshwe khona buzophuzwa abantu. Uma kungasensuku zatshwala kusho ukuthi isikhathi sokulinda sisuke sesiphelile. Lokhu obekumele kwenzeke noma kufezwe kusuke sekuzokwenzeka.
 • Inkawu iyoze ihlangane nesikhwebu – Noma kungabukeka kunzima kangakanani kepha ekugcineni kwakho konke kuyogcina kulungile. Ukuthi kubukeka kumnyama noma kufiphele akusho ukuthi lahla ithemba ngeke kusakhanya. Kubalulekile ukuba nethemba ngoba izinsuku azifani. Ukuthi akwenzekanga namhlanje akusho ukuthi nakusasa ngeke kwenzeke.
 • Kaliphandwa igodi umuntu engakafi – Impilo inezinselelo impela futhi ziningi, kepha lokho akusho ukuthi umuntu kumele adikibale ayeke ukuzama ukuphumelela kulokhu akaphokophele kukho. Lesi saga sigqugquzela umuntu ukuthi angasheshe alahlekelwe ithemba ngoba isimo sisengaguquka izinto zilunge nakuye.
 • Umoya uya ngasekhaya – Uma umoya uya ngasekhaya kusho khona ukuthi izinto zihamba ngendlela umuntu akafisa ngayo. Lesi saga senaba ngokuthi umuntu izinto zimuhambela kahle futhi kuyathembisa ukuthi kuyachuma akazibophezele ngakho.

Leave a Reply