Izaga ngobuqili nokukhohlisa

  • Yiqili elintethe zosiwa muva: Abanye abantu abathandi nezinto zabo kepha bagijima phambili njengezinyawo kwezabantu izinto. Lana sichaza ukuthi umuntu othanda izinto zabanye abanye abantu kepha yena wala ukhasha nokwakhe akafuni nakho.
  • Iqili lidliwa ngamanye amaqili: Noma umuntu eseliqili elingakanani bakhona abadlula yena.
  • Amaqili kalali ndlininye: Amaqili kawazwani futhi kawethembani.
  • Iyakudlana intengo yamaqili: Kukancane impela kuhlangane abantu abaphila impilo eyodwa nabenza into eyodwa bengahlangani ukunikana amaqhinga ngabazokwenza noma ngabe ububi noma ubuhle lokho. Lapho kuhlangane khona amaqili kukhona umkhuba asuke ehleli phezu kwawo efuna ukuwenza. Ngisho uma kuhlangane abafundisi kuyaziwa ukuthi kushuthi bahlangene ngevangeli. Lento isho ukuthi abantu abaphila impilo efanayo bahlangana ukuzohlela ngabazokwenza okumayelana naleyonto.
  • Ameva ayabangulana: Iqili libanjwa ngelinye iqili.
  • Umlomo kawushaywa: Noma umuntu angakujezela ndlelathizeni akakusho ngomlomo wakhe kepha wona awushawa. Lesi sisho sichaza ukuthi umlomo ukhuluma konke okuhle nokubi kepha uma kukhona la umuntu ephambuka khona kujeziswa yena ngqo umuntu, kepha ayi umlomo wakhe okusiyisitho somzimba.
  • Umlomo yishoba lokuziphungela: Ayikho enye indlela yokuzikhipha enkingeni ngaphandle kokuthi uzikhulumele wena. Ngisho ezinkantolo amacala athathe ngayo inkulumo aphinde aphethwe ngayo. Ukukhuluma iyona ndlela yokuziqaqa otakwini ozifake kulona futhi iyona ndlela yokubeka wena kahle kubantu.
  • Icala ngumphikwa: Kukancane impela umuntu avele alivume nje icala akalenzile kubantu, ikakhulukazi uma imvuzo yalo lelo cala izoba nzima kumniniyo. Abantu baliphika ngisho belazi icala ngenxa yemiphumela yokona kwabo. Omunye aphike kuze kube ngathi akalenzanga nhlobo lelocala kanti cha uyena impela olenzile.
  • Inkonjane iwele enkundleni: Umuntu oliqili ubhajwe ebuqilini bakhe.

Leave a Reply