Izaga eziyingxube

  • Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo – Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo.
  • Umkhumiso usulingene izintondolo – Okusele sekulingene abanikazi bakho.
  • Lapho kukhona isidumbu ilapho kukhona amanqe – Uma umuntu esenkingeni ilapho abantu abasizakala khona ngaye.
  • Intendele iwela enkundleni – Inhlanhla izizele.
  • Abantu abayi ngandawonye bengemanzi – Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa.
  • Bahlangene phezulu kanti phansi bangamahele – Benza sengathi bayezwana futhi akukho okungangena phakathi kwabo kanti bahubhuza amanga.
  • Ukwanda ngomlomo njengembenge – Kwazi ngisho ingane ekhasayo ukuthi imbenge noma isiqabetho sinomlomo omkhulu njengoba phela imbenge isasixwexwana kushiswa ngayo impepho noma kuvalwe ngayo utshwala okhambeni. Umuntu owande njengembenge umuntu odla kakhulu ingevu kepha engenzi lutho. Ngamanye amazwi umuntu owande kakhulu ngamazwi kepha amazwi akhe angahambi nazenzo.
  • Inxeba lendoda alihlekwa – Ovelelwe yishwa noma ingozi akahlekwa, ubomzwela.
  • Impi isesendeni – Kuxabene abantu abazalanayo, bandoda nye.

Leave a Reply