Amaphupho ngobuKrestu

Asho ukuthini amaphupho ngobuKrestu? Lokhu kuhlanganisa izingelosi, uwoyela wokugcotshwa, ukubhabhadiswa, isonto, isidlo, izulu, isihogo, uMariya, umthandazo, abafundisi, ukuphenduka nentshumayelo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngentshumayelo

Uma uphupha ukuthi ulalele intshumayelo kusho ukuthi kuzokwenzeka izinto ezinhle kuwe ikakhulukazi uma isihlobo sikusiza. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokuphenduka

Uma uphupha ukuthi uyaphenduka ngento oyenzile kusho ukuthi ugcina imfihlo ongayitshela umuntu ongafanele maduzane uma ungacopheleli. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngomfundisi

Uma uphupa ukuthi ubona umfundisi esontweni kusho ukuthi uzophumelela ube nezimali. Kepha uma kungumfundisi ngaphandle egcekeni kusho ukuthi uzodinga ukuqaphela izilungiselelo zokomthetho ozenzayo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngomthandazo

Uma uphupha ukuthi uyathandaza kusho ukuthi uzojabula ngaphandle uma uhluphekile. Uma kunjalo kusho ukuthi uzobhekana nezinkinga ezingaphezulu empilweni yakho. Nansi incazelo ngamaphupho ngesonto. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngoMariya

Uma uphupha ukuthi ukhuluma noMariya uzoba nenjabulo enkulu empilweni yakho ngenxa yokukholwa kwakho obuqinile. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngomfelukholo

Uma uphupha ukuthi ufela inkolo yakho kusho ukuthi uzoba nenjabulo nokwaneliseka empilweni. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngesihogo

Uma uphupha ukuthi usesihogweni ngemvamisa kusho ibhadi ekusaseni lakho. Kodwa uma ugula kusho ukuthi uzoba ngcono maduzane. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngezulu

Uma uphupha ukuthi uya ezulwini kusho ukuthi uzoba nodumo futhi ube ngumuntu onesithunzi ngenxa yamathalente akho. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngesidlo

Uma uphupha ukuthi uthatha isidlo esontweni kusho ukuthi uzojabula kakhulu ikakhulukazi othandweni. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokubhabhadiswa

Uma uphupha ukuthi ubhabhadisa ingane yakho kuwuphawu olubi. Umuntu emndenini wakho uzodinga usizo lwakho maduzane. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngowoyela wokugcotshwa

Uma uphupha ukuthi ugcotshwa ngowoyela kusho ibhadi kuwe. Uma uyindoda kubi kakhulu futhi kusho ukuthi uzohlangabezana nechilo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngezingelosi

Uma uphupha ukuthi ubona izingelosi kusho ukuthi umuntu omthandayo kungenzeka ukuthi udinga usizo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngesonto

Uma uphupha ukuthi usesontweni ngemvamisa kuwuphawu oluhle kuwe futhi uzothuthuka. Uma uzila ephusheni lakho kusho ukuthi wena noma umuntu omthandayo uzoshada maduzane ikakhulukazi uma uzwa insimbi yasesontweni ngaphezu kwalokho. Kodwa uma isonto livaliwe uma usufika khona kusho ibhadi. Uma ubona umbiko womshado esontweni kusho ukuthi labo bantu bazodivosa. Cambridge University PressSicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Cambridge … Read more