Amaphupho ngamakhosi

Ukuphupha inkosi yiphupho elihle kakhulu elingasho ukuthi ithongo lakho liyakuphakamisa, usuke wenyuselwa kwesinye isigaba. Uma uphupha inkosi isuke imele isimo sokhokho bakho ngakho-ke ukuphupha Inkosi yesizwe kungasho ukuthi okhokho bakho. Uma uphupha uxhawula inkosi kungasho ukuthi wamukelekile, okhokho bakho basuke bekwamukela ukuthi ubamele njengomndeni. Ukuphupha Inkosi yamaNazaretha kungasho ukuthi kumele uyokhonza khona. Ukuphupha unobudlelwano obuhle … Read more

Umehluko phakathi kwamasiko, usikompilo, kanye nomkhuba

Kujwayelekile ukuthi uma sikhuluma siphambanise phakathi kwezinto ezingu mkhuba owenziwayo, amasiko kanye nosikompilo lwabantu. Akusilona icala ukuphambanisa lamagama kepha kuhle ukwazi ukuthi asetshenziswa uma kwenziwani futhi kukhulunywa ngani. Njengabantu abakhule ngesintu, kunezinto ezingamasiko eziyinsila yethu thina Zulu esizenzayo, mase kuba khona usikompilo lwemizi kanye nezigodi ezahlukene bese kuphetha ngemikhuba eyenziwayo endaweni, esigodini okanye ekhaya noma … Read more