isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umehluko phakathi kwamasiko, usikompilo, kanye nomkhuba

Kujwayelekile ukuthi uma sikhuluma siphambanise phakathi kwezinto ezingu mkhuba owenziwayo, amasiko kanye nosikompilo lwabantu. Akusilona icala ukuphambanisa lamagama kepha kuhle ukwazi ukuthi asetshenziswa uma kwenziwani futhi kukhulunywa ngani. Njengabantu abakhule ngesintu, kunezinto ezingamasiko eziyinsila yethu thina Zulu esizenzayo, mase kuba khona usikompilo lwemizi kanye nezigodi ezahlukene bese kuphetha ngemikhuba eyenziwayo endaweni, esigodini okanye ekhaya noma … Read more