Ukuphupha indlovukazi

Uma uphupha indlovukazi (owesifazane ongumama walowo oyinkosi ebusayo), lokho kusho ukuthi kunabantu abakuthembile kakhulu ngenxa yezenzo zakho zokuba muhle phambi kwamehlo abo. Lelophupho liyizinkomba zokuthi usuke uzozuza injabulo nenqubekela phambili empilweni yakho.

Amaphupho ngamawele

Leli yiphupho eliyisixwayiso ngomuntu osondelene kakhulu nawe ogaqele ukuba sezicathulweni zakho, lokho okungaba ngokwesikhundla, indima oyidlalayo emndenini noma izinga okulo kulokho okwenzayo empilweni. Kafushane nje, singasho sithi yiphupho elimayelana nembangi yakho eyimfihlo efuna ukufana nawe. Okubalulekile ngaleliphupho ukuthi kumele uqaphele ubulili balawo mawele osuke uwaphuphile ngoba nalowo muntu usuke engowobulili obufanayo nawo.

Amaphupho ngabangane

Uma uphupha ubona abangane bakho kusho ukuthi bazokuphatha kahle babe ngabantu abathembekile. Uma ulwa nabo kusho ukuthi uzolwa nabo empilweni yangempela.