Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngembovane

Ukuba uphupha iimbovane, oko kunokuthetha ukuba uya kuvuzwa ngomsebenzi wakho onzima ngobutyebi kunye nendlu enkulu, ngakumbi ukuba uzibona ziqokelela ukungcola ukwakha indlwane yazo. Nangona kunjalo, ukuba uphupha ngeembovane okanye uphupha ngazo ebusuku unokujongana nempilo enkenenkene okanye ukufa kusapho lwakho.

Amaphupha ngeembovane

Ukuphupha iimbovane kungathetha izinto ezininzi. Ezinye zezi zinto zintle ze ezinye zazo zingabi ntle, ngoko ke kungafuneka ukuba udibane noosiyazi okanye umntu wakokwenu omdala okwazi ukulawula amaphupha. Ukuba uthi uphuphe iimbovane nje, oko kungathetha ukuba kukho oza kuvuzwa ngako ngenxa yomsebenzi oncomekayo owenzileyo. Kwakhona, kungathetha ukuba ikhona le nto ikudinayo emphefumlweni. Kwakhona, ungaphupha iimbovane xa …

Funda okunye