Izimpahla zokudla nokudlela (Ingxenye yokuqala)

Nina beLemb’ eleq’ amanye amalembe ngokukhalipha! Nami ngicela ukuhlala ngesinqe esisodwa lapha esigcawini sokuloba ngike ngichathazele ngezakwaZulu nosikompilo lwakhona njengenhlaleyenza. Kulengosi siyidingidile eyokudla obekumaywa KwaZulu nanokuthi kuphekwa kanjani, kodwa ke sekungaba yiphutha uma sishiya ngaphandle izinto obekufakwa kuzo ukudla lokho noma izinto ebezisetshenziselwa ukukupheka. Nami ke ake ngibhule isihlangu sami sosiba ngigiye ngishiyele nabanye inkundla … Read more