Amaphupho ngokugubha umkhosi

Asho ukuthini amaphupho ngokugubha umkhosi? Lokhu kuhlanganisa izixuku, ukudansa, ukuphuza, ukuthola isipho, ukuya ephathini, ukuhleka, ukuhlukanisa unyaka namaphikhinikhi. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngoKhisimuzi (ngoNcibijane)

Ukuphupha uKhisimuzi kumbe uNcibijana kuyafana nokuphupha unikezwa imvilophu noma ukuphupha ubona imvilophu. Incazelo yala maphupho ibika ukuthi uzothola abangani abasha osuke uzoba nobudlelwano obuhle kakhulu nabo. Umehluko ngaleli phupho uba sekutheni ukuhlangana nalabo bangani osuke uzobathola kusuke kuzokwenzeka endaweni yokujabula, imvamisa leyo ndawo kuba ngeyomcimbi othize onihlanganisayo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngephikhinikhi

Uma uphupha ukuthi unephathi noma iphikhinikhi nabantu egcekeni kusho ukuthi uzokwenza abangani abasha maduzane kodwa kungakuhle ukuthi ulinde uze ubone ukuthi bathembekile ngaphambi kokuthi ubatshele izimfihlo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngamaphathi

Uma uphupha ukuthi kunephathi eyenzelwe wena kusho ukuthi uzophumelela kulokhu ohlela ukukwenza. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokuhlukanisa unyaka

Uma uphupha ukuthi ugubha ukuhlukanisa konyaka kodwa akukhona ekupheleni konyaka uzokwenza abangani abasha abangabantu abalungile maduzane. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokuhleka

Uma uphupha ukuthi uyahleka kusho ukuthi kuzoba nosizi empilweni yakho maduzane. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokuya ephathini

Uma uphupha ukuthi usendleleni uya ephathini kusho ukuthi uzothola izindaba ezimbi maduzane nje. Amaphupho ngezixuku. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokuthola isipho

Uma uphupha ukuthi ugubha umkhosi futhi umuntu ukunikeza isipho kusho ukuthi maduzane uzothola iseluleko esihle kakhulu okufanele usilalele. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokuphuza

Uma uphupha ukuthi uphuza utshwala noma iwayini ukugubha umkhosi kusho ukuthi uzoba nempilo nenjabulo ikakhulukazi uma unaye umuntu othandana naye. Kepha uma uphuza kakhulu kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe umsebenzi wakho maduzane. DijiSicela usaphothe abaxhasi bethu: IDiji inikeza uqeqesho lwamahhala lwamakhono ekhompyutha, kwi-inthanethi nangesiZulu. Chofa LAPHA ukuze ufunde amakhono amasha mahhala – efonini yakho, ngesikhathi sakho, … Read more

Amaphupho ngokudansa

Uma uphupha ukuthi uyadansa kuwuphawu oluhle kakhulu. Uzothola usizo oludingayo noma uzoba nempumelelo ezimalini nasemsebenzini. Uma udansa ehholo nabanye abantu abaningi kusho ukuthi uzoba nodumo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngezixuku

Uma uphupha ukuthi usesixukwini sabantu ephathini kodwa akekho ofuna ukukhuluma nawe kusho ukuthi awuzuthandwa ngabanye abantu. Amaphupho ngokuya ephathini. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokugubha umkhosi

Uma uphupha ukuthi ugubha umkhosi kuwuphawu olubi – ngemvamisa kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima empilweni yakho maduzane nje. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho Okunqoba

Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela khona uba nezinhlanhla futhi ayafika … Read more