Izindlela zokusetshenziswa komuthi wesintu

Ukugquma Uma ugquma kumele uguqe ubheke emnyango khona nezifo zakho zophuma kuwo zingazinzi futhi nento oyigqumelayo iyacaca, ubonakale umehluko uma wenze kanjalo. Kuthiwa uma uqeda ukugquma kumele lokhu okade ugquma ngakho ukuchithe ngasesangweni noma ekupheleni kwegceke ukwenzela ukuthi lowo okuthakathayo uma esaqhubeka nokuza ezothela lapho kini abone isithunzi sakho ngesikhathi ezothela bese ejika engasathelanga ngoba … Read more