Ubungoma

Njengabantu abakholelwa kakhulu esintwini, lokhu kufaka namadlozi, izangoma kanye nezinyanga. UZulu mkhulu kangaka nje nobukhosi bakhe izona izangoma nezinyanga ezisingethe wona lombuso, ngoba ngisho nasemandulo amakhosi ayephahlwa izona izinyanga. Ebukhosini bonke bukaZulu, ayikho inkosi eyayingasekelwe izanusi nezinyanga, ngoba ngisho amabutho ayo inkosi leyo belu ayeqiniswa izinyanga uma ezophikelela empini. Lokhu kusho khona ukuthi inkulu indima … Read more