Inganekwane: Ikati lesikhwama

Kwesukasukela, kwakukhona umlimi owayenamadodana amathathu. Kwahamba iminyaka washona umlimi, akashiyanga lutho ngaphandle komshini wakhe wokugaya ummbila, imbongolo kanye nekati. Indodana endala yathatha umshini, indodana yesibili yathatha imbongolo yahamba nayo, kwase kuthi umagcino wathatha ikati. “Ayikho into engizoyenza,” kubalisa umagcino, “Ngizovele ngidle leli kati bese ngenza amagilavu ngesikhumba salo. Emuva kwalokho ngingasenalutho kulo mhlaba, ngizofa ngibulawe … Read more