Usiko lokukhuliswa kwentombi

Ngokosiko lwesizwe samaZulu uma ingane yentombazane iqala ukuthomba, lapho iya esikhathini okokuqala okubuywe kwaziwe ngokuthi ukuya ezinsukwini, kumelwe ibikele owesifazane omdala okhona emndenini. Ekhaya ngokujwayelekile bayaye bashise impepho, kugaywe utshwala besintu bese kuchithwa igazi lenkukhu emhlophe yesifazane (ngoba ukuthomba kwentombazane kuthathwa njengenhlanhla). Konke lokhu kwenziwa ngenhloso yokubonga edlozini lomndeni ngokugcina liphinde futhi livikele indodakazi yalapha … Read more