Ukusoma

Ubuntombi Ubuntombi abafuni nekhowe lona eliqhuma esidulini uma kuduma izulu, kepha buyinto ebungazwayo futhi ehlonishwayo ebukhosini bakwaZulu. Ingakho nje kwaze kwagcina sekukhona Umkhosi Womhlanga, okuyisiko lesizwe sikaPhunga noMageba, ngenxa yokwazi ukuthi ubuntombi lobu bufana nembali aqhakazela isizwe sonke. Emandulo ngisho ngabe intombi ibisiqome ngokusemthethweni yamisa iduku, kodwa ubuntombi bayo ibingadlali ngabo, ngoba ibiqhubeka nabo izo … Read more