Ukuthelelana amanzi

Ukuthelelana amanzi wusiko olwenziwa lapho abantu abakade bexabene mhlawumbe baze balwa, abalwenza lapho sebexolelene sebefuna ukudlulisa lesosimo esibi esike saba khona phakathi kwabo. Labo abathelelana amanzi kungaba yinoma yibaphi abantu, kungaba ngabantu abangahlobene noma kube amalunga omndeni kumbe izihlobo. Umcimbi wokuthelelana amanzi Uma labo abathelelana amanzi sebexolelana sebeyikhulumile naleyonto ebikade ibaphambanisa ngemibono, baye baphume ngaphandle … Read more