Ukuhlawulela ingane

Okuqukethwe Isizathu sokuhlawulela ingane Okulindelekile njengenhlawulo Umphumela olethwa wukukhokha inhlawulo Ushintsho oselukhona kulolusiko lokuhlawulela ingane Isizathu sokuhlawulela ingane Uma owesifazane ekhuleliswe ngowesilisa bengashadile, owesilisa kuyaye kumele enze inkokhelo ahlawula ngayo ukushweleza ngalesosimo esesenzekile. Lena indlela akhombisa ngayo ukuxolisa kanye nokuvuma icala lokungena esibayeni senye indoda ngaphandle kokukhokha amalobolo kuqala, futhi exolisa ngokuthela umuzi waleyo ndoda … Read more