isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Impi yaseSandlwana

Isingeniso Uma kukhulunywa ngempi yaseSandlwana kudingeka sazi ukuthi inhlosonqangi yabahlaseli kwakungukuqeda uMbuso woBukhosi bukaZulu owawusasele eNyakatho yoThukela noMzinyathi, ngaphansi kweNgonyama uCetshwayo eyaqala ukubusa kusukela ngowe-1872 kuya kowe-1879. Lempi yaseSandlwana kudingeka siphinde sazi ukuthi yayilandela eyaseNdondakusuka yangamhla zizi-2 kuZibandlela ngowe-1856, eyayihlelwe yiyo iNgilandi ngokuzama ukubeka uMntwana uMbuyazwe (Mbuyazi) ukuba abe yiNgonyama nxa iSilo uMpande sesikhotheme, lokho … Read more