Inganekwane: Ukubekwa kweNkosi yezilwane

Kwasukasukela, kwakukhona izilwane zifuna ukubeka inkosi yazo. Izilwane zonke zanquma umhlangano, emhlanganweni kwathiwa ozobekwa abe iNkosi kumele aqede isaka likapelepele angasho ukuthi, “hl hl hl.” Nangempela yaqala impungushe yaluma owodwa yathi, “hl hl” kwathiwa phuma. Kwalandela indlovu yaluma yathi, “hl hl” kwathiwa phuma. Zalandela zonke izilwane zonke zathi, “hl hl” zabuyiselwa eceleni.  Kwabizwa unogwaja, waluma … Read more