Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngemifuno

Amaphupha amalunga nemifuno anokuchazwa ngeendlela ezahlukeneyo. Konke oku ke kuxhomekeke kumgangatho wemifuno, inkangeleko kunye nezenzo ezichaphazela umphuphi buqu. Imifuno ihlala ifuzisela ukhetho, kodwa ngokubanzi igrogrisa ngemicimbi emibi: ukusebenza nzima, ilahleko kunye nokukhathazeka. Iphupha elimalunga nesitiya esityalwe imifuno luphawu lobume beemvakalelo zakho, kunye nemicimbi yakaloku nje kunye nezicwangciso zekamva lakho. Ukuba kwiphupha lakho ubona isitiya esinemifuno …

Funda okunye

Amaphupha ngeziqhamo

Amaxesha amaninzi ukuphupha ngeziqhamo kukholeleka ekubeni kubekho uphuhliso oluzayo futhi kubekho neziphumo ezihle ezilindelekileyo. Ixesha elininzi ukuphupha iziqhamo kungathetha into entle. Kodwa intsingiselo ijika ibe mbi xa isiqhamo sibonakala singekavuthwa, sityumkile, sonakele okanye singenakutyiwa. Amaphupha angathetha izinto ezahlukeneyo, ezi zingezantsi ayiko kuphela kweentsingiselo zamaphupha angeziqhamo. Xa uthe waphupha iziqhamo ezikhulu ezivuthiweyo nezihle okanye ezibukekayo, oko …

Funda okunye

Amaphupha ngomtshato

Nangona xa sihleli singalelanga umtshato iyinto entle kunye nethamsanqa. Xa sikubona silele kubalibhadi kwaye kwayanyaniswa kakhulu nokufa. Ukuba uphupha utshata lilishwa elo ingakumbi emadodeni. Kuthetha ukuba kuya kubakho amaxesha anzima ebomini bakho kungekudala.  Kwakhona ukuba uphupha omnye wabantu ephupheni lakho egula okanye ekhubazekile, oko kuthetha ukuba uyakuba nomtshato ongonwabanga. Ngamanye amaxesha ukuphupha utshata kunokubonisa umnqweno wakho womtshato …

Funda okunye

Amaphupha ngenyama

Amaphupha ngenyama anganeentsingiselo ezahlukeneyo. Ngokubanzi, anentsingiselo elungileyo ingakumbi ukuba inyama ibimnandi kwaye iphekwe kakuhle. Anokubonisa iimeko ezintle ezenzeka ebomini bomntu eziya kuba ngunobangela wokubhiyoza. Iphupha elinje linokuba luphawu lotyalo-mali olulungileyo oluza kukuhlawula kakuhle. Inyama ephupheni inokuba luphawu lwethamsanqa. Ububi bephupha elo kukwaxhomekeke kwiinkcukacha zephupha elo. La maphupha anokuba neentsingiselo ezahlukeneyo kwaye oku kuxhomekeke kuhlobo lwenyama …

Funda okunye