Abasiki bebunda

Sikhule emakhaya kufulelwa ngotshani obahlukahlukene futhi obunamagama ahlukahlukene. Kukhona utshani okuqalwa ngabo ngaphansi uma kufulelwa, obuqinile. Bese kuba khona-ke lobo tshani okugcinwa ngabo ngaphezulu. Yini ibunda? Umbuzo umile-ke othi: Yini ibunda? Ibunda phela wuhlobo lotshani bokufulela, omame bayabusika lobu tshani ukuze kufezwe umsebenzi lowo walo ibunda. Lowo msebenzi kungaba ukufulela noma okunye. Kudala izwe lisabusa, … Read more

Amaphupho ngotshani

Uma uphupha ubona utshani kusho ukuthi uyothola injabulo kanye nempumelelo ekusaseni lakho ikakhulukazi uma buluhlaza. Uma utshani bufile noma uyabunquma kodwa kusho ukuthi uyoba neshwa kanye nosizi.