Ukungenwa komuntu wesifazane

Ukungenwa komuntu wesifazane yisiko lapho owesifazane eshonelwe ngumyeni wakhe, bese omunye wesilisa ngaphakathi emndenini athathe isikhundla salowo oshonile abe ngumkhwenyana omusha kumfelokazi. Ngubani onelungelo lokungena umuntu wesifazane? Uma indoda ishonile, umfowabo onelungelo lokungena umkayo. Lokhu kuwusiko lwesiZulu oselokhu lwaqala ukwenziwa kusukela emandulo. Injongo yokwenza usiko lokungena umuntu wesifazane wukuba uma owesifazana eseshonelwe ngumyeni wakhe, angagcini … Read more