Ukungeniswa kwedlozi

Ukungeniswa kwedlozi ekhaya kungenye yemicimbi evamile ukwenziwa kwelakwaZulu. Kuye kuhluke ngezigodi ukuthi bawubiza kanjani lomcimbi, uvamisile futhi nokubizwa nge “ladi”. Abantu abangasekho bayahlonishwa kakhulu ngoba kukholelwa ukuthi yibona abasixhumanisa noNkulunkulu uMdali. Kukholelwa kakhulu ekutheni ukuze izinto zihambe kahle emndenini kudingeka kulungiswe izinto nabangasekho. Amaphupho ngenye indlela okuxhunyanwa ngayo nabangasekho. Izizathu zokwenza umcimbi wokungeniswa kwedlozi Umcimbi … Read more