Inganekwane: UGogo noMkhulu

Kwasukasukela… Kwakukhona uGogo noMkhulu ababegula futhi beguge ngokufana bobabili, babehlala bodwa. Kwathi ngelinye ilanga uGogo wathula wacabanga, wajula ngomqondo. UGogo wabiza uMkhulu ngemuva kokucabanga, “We myeni wami, ngicela uze ngapha.” Weza umkhulu bahlala phansi. Bathi behlala phansi uGogo waluqala udaba, “Mkhulu, nginecebo lapha engikade ngilicabanga. Ngicabanga ukuthi sihambe siyoziphosa eweni khona sizofa sobabili kanye-kanye ngoba … Read more