Inganekwane: Iqhude nojakalasi

Kwasukasukela… Kwakukhona uQhude noJakalasi, uJakalasi wayebulawa indlala. Wakhetha ukuthi ake aphume kancane ayozingela, wehla njalo emhosheni, mayethi uphakamisa amehlo nali iqhude esihlahleni. UJakalasi wase uzama amaqhinga akhe wathi, “Sawubona weQhude.” Avume uQhude ngokunengeka, anwebeke athi, “Yeeeeeeebo”. UJakalasi abuze uQhude ukuthi ubengayile ngani emhlanganweni. Abuze uQhude ukuthi bekuthiwani emhlanganweni. UJakalasi amtshele ukuthi kuthiwe izilwane zingabe zisadlana. … Read more