Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngokutya

Ukuba uphupha usitya ukutya okunencasa, kunokuthetha ukuba ufumana ulonwabo kunye nempumelelo ebomini. Ukuba utya ngelixa ulele, kunokuthetha ukuba ulahlekelwa into ethile. Ukuba utya kwigumbi lokutyela, kunokuthetha ukuba kungekudala uza kuba nomhlobo omtsha. Kanti ukuba uphupha usekutyeni kunye nabahlobo bakho, oko kunokuthetha ukuba uya kuba nolonwabo kunye nolwaneliseko ebomini bakho.

Amaphupha ngokutya

Ukutya emaphupheni kunokubonisa izinto ezahlukeneyo. Ukutya kungafuzisela ubutyebi, ukuchuma, ukonwaba. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ukhumbule iinkcukacha zephupha lakho, ingakumbi iinkcukacha ezinxulumene nokutya okuphuphileyo. Amaphupha angokutya angahlala efuzisela indlela yethu yokuphila kunye nokwalamana kwethu. Kananjalo, uhlobo lokutya ophuphe ngako lunokubaluleka ngoku kodwa kuwe kwaye ke lunganentsingiselo ekhethekileyo ebomini bakho. Ukuba uphuphe usitya ungxamile, iphupha elinjalo …

Funda okunye