isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko La Kgosi Pilane a Phetwe

Ke Pilane a malosa

Mmadinale wa ga Motswasejane

Selo se mo kopong ka fa Ditlhotlhe

Se mo kopong ka fa Tswereng

Ba dintlha ba ntse ba se gwaisa

Se gwaisitswe ke ba ga Mabodisa

Se gwaisiwa ke Mmamorogwana

E ne e le mosadi wa Matebele

Se ne se ntsha tlhogo se ba kobola

Se baa se boela ka fa Tswereng

Ka fa kopoopong ka fa Ditlhotlhe

Tau makunya a ga bophalaphala

Phologa kwa mariteng a ditshwene

E kunya e itlhaganela go aba

Yare e fitlha fa Seditwe ya bopa

E pitla lentswe tau ya Mafiri

Batho ke bale ba a kgopjwa ba awa

Babedi bale ba a kgopjwa ba awa

Ba kgopjwa fela ke sale kwa kgakgala

Ke bile ke seso ba atamela

Motlhang go ke atamela, Kimedi

Kimedi wa ga lesojana le manya

Rumo le tlaa ja bobete, Pilane

Wa Mabusolosa a Kgabo

Ntsi e tlaa nwa madi a setatwe

Ga ba a tshaba ba tlogela dinama

Ba tswa dinatshaneng kwa Legogolwe

Banna bo-Motsomi a Mokokwana

Ba tshaba bo-Chalane a Matsubutle

Ba tlogetse dinatshana di pegilwe

Ka fa lerokolong la ga Kgongwane

Makgale o di bega ba di tlogetse

Go rile Nkwatle a sutlha seema

A sutlha ka moratwi, ka Morwamang

Mokgadi le ene a sutlha seema

Ene a sutlha ka MmaTlhabanelo

Nakedi tsa salla mo matlhakung

Le kaka la gologolla nakedi

Di padile mo matlhakung

Pilane ke tlapa la ntswepilwane

Ke tlapa le le bocheledi, Pilane

Ba le tshwari ba tlatloga menwana

Le tshwerwe ke Mabinne a tloga meno

E bile ke sesa se supa baloi

A ka go supa ka sona o ka a swa

Se supile ntona Ramotshidisi

Wa ba ga Masiana a Masilo

A swa a ba a swela ruri, ntona

A tlhoka le goba a rula, ntona

Ramotshedisi a ba ga Masiana

Kgetla mogonono sekgwa sa ga Pheto

Kgetla mogonono o ba gonaganye

Ga ba tlhwe ba konopa ba maotlana

Ba oma ka mekgolela ya dikobe

Ka merepedi ya noka tsa Seditlwe

Molope yo o gapa a sena pere

Yo o sena pitse, Pilane a Pheto

O gapa fela ka dinao, Pilane

Wa Mabusolosa a Kgabo

O ka motse ga Molangwana bosigo

Mogatsa Mankube ke seitei

Ke iteile le mosadi wa gaka

Le Mankube le ngwana ga Bogatsu

Le ngwana ga Taukobong a Mokgwa

Mosadi waga ka a ntshwaella

O tsere nama a bapile le tlhogo

Mosadi wa gaka o tsere letsogo

Moduduetso wa tlhoka moitei

Go bile ga duduetsa Morapedi

Motlhankana wa ga Silolagae

Mme dikgomo tse di tshotsweng ke Bakgatla

Le bana ba ba tsalwang ke Bakgatla

Le mabele a a lengwang ke Bakgatla

Le tshega tse di tswelweng ke Bakgatla

Tsa ga Lebe, tsa ga ngwana  ga Bogatsu

O di tlhakanye le morena Pilane

Leave a Comment