isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la ga Kgosi Ramono

Monwana mo supa dichaba

Mokolometsa wa bana ba Sepere

A ka go sup aka ona o kaa swa

O supile Rrannyoba a ribela

A supa Makopswe a swa mototwane

A swa, a ba a swela ruri, base

A tlhoka le go ka rula ntona ya ga Poulwe

Ke leba Makopswe ke be ke iteba

Ke be ke lebe le Tlhakosalegong

Ke lebe le Rramelora legatlapa

Ke re, ka bone ba rona mogale ke mang?

Motho Makopswe a o a mphala

Kapa ke phalwa ke Tlhakosalegong

Le ge e le Rramelora legatlapa?

Ke phalwe ke ope, tladi ya tlerere

Tladi ya bo-Morekwe le Mapidiwe

E e rathang gabedi Motshegare

E e kileng ya ratha phetella

E re etswe e ratha ka kwa Madikwe

Etswe e ratha ntswe la Lemonyana

Ke ge e ratha fa Maratadibeng

Ya re Kgale ya mo apesa lerole

Bo-Pule ba khurumetsa difatlhego

Banna ba Gabane ba e tshaba

Ba Tshaba role la tladi ya Makoba

E ratha Makopswe ene sekgantsho

E rathile sekgantsho sa ga Poulwe

Maburu ya nna yerre, yerre

Ga se ya ka jeno e tlhola e ratha

Bakwena le bona baa e bolela

E rile ge batswa go gapa Mmotso

Tladi e ntse ya ba sala morago

E rile ge ba fitlha kwa Motlhabatse

Ya feta ya tsosa molapo modumo

E tabotse leupa ya le ba tshela

Ba bangwe ya ba latlha mo matlhakung

Pula e kile ya tlhoma mookodi

Ka kwa Madikwe ya tlhoma mookodi

Ka kwa Kaye ya naisa sefako

Batho ba tsenywe ke rame sa mariga

Serame ge se ba konne dinala

Ke bonye ge ba roroma masogana

Rramono ke ene o sa roromeng

O ntse a fula kgafetsa-kgafetsa

Makgetlo a matlhano, a marataro

O bolaile batho ba barataro

Wa bosupa o mo robile letsogo

Ba ga Segale ke aka ka ba bala

Ke utlwa gotwe ba ne ba le bararo

Wa bone ke yo o tshwaeletse mogolowe

Mme se tlhweng le mpitsa Rramono

Ke’tlhwe ke le Rramono, ke Tumagole

Tuma, o utlwale bogole ba naga

O utlwale moseja kwa mawatleng

O bo o utlwale ga Rramapulana

Sampisi ba utlwe b aba kwaletse

Go utlwe bo-Mmalebogo basadi

Basadi b aba tsweleng mesesana

Go twe, Rramono o kobile Maburu

O kobile Maburu ka fa Kaye

Ka ge e le Lekoba o ba kobile

Leina le ile boreelelong

Ntwa o e abetswe ke mogolowe

O e abetswe ke morena Diphatse

RaDipapa o mo abile bosigo

O mo abetse kwa Mogologadikwe

O rile a mo aba a mo laela a re

Itlhaganele o ye ka kwa Kaye

O ba rake senwelo ka kwa Kaye

O se [o] rake Maburu a ga Poulwe

E seka ya re o babona batlhaga

Wa tshoga ware ke a tshola kanono

O phure maime dira-ga-di-bonwe

O phure maime a ba imele

Maime ke yona kanono ya gago

E rile riale a ultwela ruri

Ngwana wa Masoswe a bolaya noga

A e tapita tlhogo ka fa Kaye

Ge a gapa koloi di le thataro

Ya re ya bosupa a gapa kariki

O gapile kariki ya ga Nkwane

Ya ngaka ya monna wa kwa Tlhabane

Ya re dikgofetsi a di phutha tsotlhe

O di tsisitse fa pele ga morena

Fa pele ga monna wa Matlakana

Batho bonang, Pilane o itsetse

Pilane o itsetse ka pelokgale

Le ka lebelo e kete rragwe

E kete ke ene Pilane a Pheto

Molope yo o gapa a sena pere

Le ene ge kgomo tsabo di gapilwe

O fologa pitse a siane fela

A gate fela ka dinao, Tumisi

Wa lekoko la ga Segale

Leave a Comment