isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la ga Kgosi Molefi Kgafela

Moleti wa matlotla

Modisa wa sope la mmagwe

La ga Seingwaeng a Lekanyana

Yo o theilweng gatwe, lebella

Ke mogolowe, ke Pilane a Pheto

Ke ngwana wa Makuka ka Matlakana

Molefi, feela motse matlakala

Banna ba tsamaye mo go phepa

O kate mesima o e hupelle

Le matlapa a thubjwe, a a re kgopa

A lala a re ribolosa menwana

Ge reya go tshela kwa kgosing

Ke seleleka dipiripitlwa

Dipholo tse di ditlhako ditona

Tse ditlhako di tlalang megopjwana

Di tlalang megopo ya batlhanka

Motlhanka a je a ba a sadise

Molefi ga a tlhabe pholo tse dikgolo

O tlhaba majong le tse di nemeru

O tlhaba tse di rweleng ka dimpa

Bannana ba tle ba je mehungwana

Re utlwile Mokgadi wa ga Serake a mmolella

A mmolella thata a re

Yo o pelo, ngwana ga Kgafela

O fa ka mabedi ngwana a Makuka

Ka la ntsogotlho o tshola bogobe

Ka tsogo la nja a tshola tlhomedi

O tsamaya a ba tlhomelle dinama

A lebe ba ba ntseng kwa kgakala

O bile o itlhaganella baeng

Baeng ke bona ba fiwang pele

Beng ba motse o bafa kwa morago

Batho ba boa letlala moreneng

Fa lekgotleng le legolo la kgosi

Ga baaka ba mfitlhela, Motshwane

O sa potile o ile ntlha ele

O sa etetse kwa Manamakgoteng

O etetse Maribe le Lobakeng

Wa bo a ile go kopa melao

Batla matimela, ngwana a Makuka

Matimela a batho o a gorose

O etse dikgomo o tswa go di batla

O ba fophole ka ditelekaraga

Ba bangwe o utlwala ka kwa Dikapa

O kwalle khomishinara ya Kapa

O re, re batliseng re batla batho

Ba bangwe ba bolelwa ka kwa Natale

Bana le Dikobe ngwana ga Nthite

Bontsi ba bona ba mo Johane

Ka fa Tlhabane go atile basadi

Basadi le bona o ba phuthe ba tle

Bangwe basadi ba tlogetse banna

Ba tlogetse banna ba ba batlile

Go sale gotwe ba ile dirakeng

Ba ile, le tsona ga ba di gorose

Ba romele Machechele a kgosing

Ba itse dikunyane tsa ditoropo

Banna ba paletse kwa Makgoeng

Ba tlogetse basadi ba ba batlile

Basadi le bana ba keta batsofe

Ba letsa borraabo-mogolwane

Ga baa pare, ba iphotlhere fela

Makau a paletse kwa Makgoeng

Gatwe ba nyala bo-seterepikopo

Banyala ka jeno ba tsoge ba tlhala

Ikhunele thari, ngwana a Makuka

O belege masiela a Bakgatla

O reye borrago ba e hunele

O ba belege ka thari ya namane

Ka thari ya namene, pelega-batho

O bo o rapele modimo wa gago

O rapele, yare e nese pula

O tlo o bone khutsana di ropola

Dumela, montsho, moimela-batho

Ngwana a mosadi wa Batlhako, Kgalemi

Kgalemi yo o tsetsweng le basetsana

O tsetswe le Dikolo le Marokeng

A tsalwa le Tshinangwe kwa maropeng

Motho yo o sa mmokeng ke mang?

Yo o sa mmokeng o tla jang?

Abe basadi a ba segele ngati

Ka gobo ba duduetsa Selalome

Banna ba kgatla ba shetla mashetla

Ba phura masufu a a ba abetse

Nna ke phamoletswe ke moeng leshetla

Ke motho ke sa mo itse kwa o go tswang

Bangwe ba rile o tswa kwa Bokalaka

Bamoitse ba rile ke Letamora

Ba mitsitse ka; ‘a o ntupa makaya’

Motlhanka wa gobo e se bosigo

Nkabo nkile ka mo kirikitsa

Ka mo ruthula ka thobane dinoka

Ka mo taila ka selelpe molala

Ra tloga ra pagamisanya dithaba

Yo o sena koto a fetoga tshwene

A ba a sala kwa godimo ga mabjwe

Dumela, mebila metseisa kgope

Kana mafetwa a basadi a ipela

A ntswe a duduetsa phetella

Ba re o tla tsoga a re nyadisa

A re biletsa nna kwa Makgoeng

Dumela, tlogolwana sa kwa Tlhakong

A batho ba ipswina ba-ana-tlou

Bo-RaLotia ba jele monate

Ba kile ba pepetletsa lebotlana

Ba re, Namane ya tau e bonwa ka eng?

Tau e bonwa ka go isa masori

A isitse ditlhogo gabomogolo

Ditlhogo o di isa a sa roletse

O isa ya kgomo e ntse e phela

Dinku o di isa di le thataro

Ga batlhwe ba aja batho ba Tloung

Ga batlhwe ba aja ba labile fela

Disetse di ba batlisa diphafana

Basadi le bona ba anega ngati

MmaKebitseng wa e anega le mogatsa-Sebowe

Ba re, MmaTshutsha o tlaa e sola

Ka moso ge re boa kwa masimong

Leave a Comment