Diane ka ga kgotlhang

 • Dikgaga di remana ka matlape – Ke gone kgang e tsogetseng kwa godimo, makgaolakgang a fitlhile.
 • Dikgaka pedi ga di robale mosimeng o le mongwe – Dipoo tse pedi ga di tlhakanele lesaka.
 • Dinaka tsa podi di kgonwa ke go lela di lebaganye – Bangongoregi ba tshwanetse ba bidiwa ba bua ba lebagane.
 • Namane tsa ‘thole, Barolong, tse di jang mogope di o lala – Barolong tota ba ba senyang motse ba re ba a o aga.
 • Poo ga di ke di bewa di le pedi mo sakeng – Dikgosi tse di lekanang ka maemo ga di tshwanele go nna mo motsing o le mongwe fela.
 • Poo ga di ke di tlhakanela lesaka – Ga go ka ke ga busa dikgosi tse pedi mo morafeng o le mongwe fela.
 • Di sa itsaneng di a welana – Mokaloba e tle e re fa gongwe a rakane le makaloba jaaka ene.
 • Diselammapa, ga di ratane. Badirammogo ga ba ratelane khumo.
 • Tšhaba di sa nne mmogo, marota a tshabisana go tshegana – Batho ba ganetsana ka ntlha ya mekgwa e fapaanyeng.
 • E re o gopola tshukudu, o ikanye setlhare – Fa o ka gopola motho yo o maswe, o tla mmona. Fa e ka re o dira selo mme wa itewa ke letswalo, o tshwanetse go reetsa segakolodi sa gago mme wa iphaposa.
 • Goora-kgang ga go jelwe sepe – Dikomano le mmudubudu ga di busetse sepe.
 • Khudu ga a lome, mme fa a tsenngwa monwana mo logapeng o tle o salele – Motho yo o rumolwang a ituletse, e a re a tenega a lwe jaaka tau.
 • Lefetlho le mamoma le a lotlhanya – Fa go leng botshelo teng dikomano ga di tlhokege.
 • Lo se bone dinaka tsa podi go patologana, bobaba di tswa nabo badimong – Fa bana ba mpa ba na le dikgang, ga ba dumele gore yo e seng wa lesika a ba tsereganye.
 • Magodi manyana, a logwa go sa le gale – Mafoko ke go nnelwa fa fatshe a baakangwa le bosupi.
 • Mogodi ga a ile go natswa a lela – Se rumole monnao, a tloga a go kgopisa.

Leave a Reply