isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Ditoro ka ga sejanaga

Fa o lora gore o ka fa sejanageng mme mongwe a kgwetsa ka lobelo, go raya gore o tlile go nna lesego wa atlega.  Fa e le wena motho yo o kgweetsang, le fa go ntse jalo, o tlile go latlhegelwa ke madi go ise go ye kae.

Fa o lora o kgweetsa kolotsana, go raya gore go na le madimabe a a tlang go wena. Go raya gore o tlile go latlhegelwa ke dilo tse di boleng kgotsa botlhokwa go wena, mme o tla itemogela tshotlo le ditlhong, ga nna maswe le go feta fa  e le gore o goga koloi. Mme, fela fa go ntse jalo, o lora gore o gogiwa ke batho ba le bantsi, e ka nna toro e e siameng mme go raya gore o tlile go tlhatlosiwa kwa tirong wa nna motshwaramarapo wa bathapiwa ba le bantsi.

Leave a Comment