isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Diane le ditlhaloso

 1. Kgomo mogobeng e wetswa ke namane-Go le gantsi mosadi o tsenngwa mo Mathateng ke ngwana.
 2. Mosadi fa a inama o a bo a ikantse motlokolo-Motho ga a ke a dira fela go sena sepe se a se ikantseng.
 3. Monna tau o jewa marota-Monna wa nnete ke yo o kgonang go dira thata go fepa lelapa la gagwe.
 4. Ngwana yo o sa utlweng molao wa batsadi o tla utlwa wa manong-Ngwana yo o sa utlweng molao wa batsadi o iphitlhela a le mo kotsing.
 5. Seboba re bata sa mokwatla sa mpa re a mpampetsa-Motho o thusa wa losika pele a ka thusa motho fela.
 6. Lefoko la kgosi le agelwa mosako-Fa molao o beilwe Motho mongwe le mongwe o tshwanetse go o abamela.
 7. Montsamaisabosigo ke mo leboga no sele-Fa motho a go thusa, o ka nne wa seke wa bona mosola mo nakong eo, mme ya re morago e be e le gona o lemogang ,mme o mo leboge.
 8. Lefoko ga le boe go boa monwana-Motho o rotloediwa go ela mafoko a gagwe tlhoko fa a bua gona fa o kgopisitse motho ka mafoko ga o kake wa a gogela mafoko ao morago le fa o ka kopa tshwarelo.
 9. Molomo o o Jang o roga o mongwe-Go na le batho ba ba ratang go ja fa pele ga ba bangwe ba sa batle le go itse gore a ba tshwere ke tlala le bona kgotsa nnyaya.
 10. Kgobokgobo o a ikgobokanyetsa, phatlaphatla o a iphatlaletsa-Motho o a bo a rutiwa go somarela dithoto tsa gagwe.
 11. Botlhale jwa phala bo tswa phalaneng-Ngwana o rotloetswa go thusa mogolo ka maele.

Leave a Comment