Diane ka go lwa

 • Bopodi ba kgonwa ke ba ba dinaka – Diganka di kgonwa ke diganka jaaka tsone.
 • Poo go lwa tse di mo ‘sakeng – Go lwa go ntse go dirwa mmogo.
 • Dipoo go lwa tse di nnang mmogo – Go omanwa go tloge go lebalanwe.
 • E kete e rile a tsalwa a se ka a lela – Ga a itse go utlwa botlhoko.
 • Fa o nngapa, ke tla go ingapela – O se ka wa rumula, fa o sa batle go rumulwa.
 • Ga e ke e tsenelelwa mosimeng – Go tewa noga; Go tlhasela motho kwa gaabo, ke go batla go mo ipolaisa.
 • Go ja monna ga se go mo wetsa – Ga e re o fekeetsa yo mongwe le lwa, o batle go mmolaela ruri.
 • Go ša legong, go sala molora – Go diega tse dikgolo; ntweng banna ba a fetsana. Go dubegile.
 • Makikitsane a majakgomo,le a ja ga a gadimane, a gadimana ntweng – Batlhabani ga ba gopolane fa go jewa, ba gopolana go lowa.
 • Moiteelasilo mmoele,’tlakala le maboo mabe – Fa e re o lwa le motho o mo fekeetsa, o itlhaganelele go mo fenya, e seng jalo o tlaa go ntsha dikgobalo.
 • Mojamorago ke kgosi – Yo e reng makolwane a lwela kgarebe a nne wa bofelo, ke ene mogapi wa yone.
 • Monnyenyane ga a simololwe, o tle a kgotlhe mogolo a fatlhwe – Se nne wa rumula monnao, a tloga a go roga.
 • Ntwakgolo ke ya molomo – Ntwa ya maleba ke ya mantswe e seng matsogo.

Leave a Reply