Diane ka ga mathata

  • Ga e se koo, ke kwano! – Mathata a fitlhelwa mo lefatsheng lotlhe.
  • Phokoje a re bontsi bo ntsha mangana – Go tsaya dilo ka bontsi go tlhola tiro e ntsi kgotsa e e fekeetsang.
  • Phuduhudu e e thamo-telele e goalalela melamu e se ya yone – Fa o itsenyatsenya mo dikgannye tsa batho, di fela di tshwere wena.
  • Wa re o tshaba e dumang wa tshabela go e letseng – Go tswa kwa seemong se se sa iketlang mme wa tshabela kwa go leng kotsi thata.
  • Dinaka di sita baletsi – Go tsena mo mathateng.
  • Motsetse o ja ka letsogo – Go maswe; go thata.
  • Mpuru o faretswe – Go maswe; go thata.
  • Ga e ne e a komakoma – Go thata; go dubegile.

Leave a Reply