Diane ka ga lesego

  • Botlhale ga bo na ntlo ya bone – Botlhale ke mpho e e tswang Modimong e e ka abelwang mang le mang.
  • Ga go mophato o sa tlholelweng – Mophato mongwe le mongwe o tewa leina le le o eleletsang matshego.
  • Khutsana e sa sweng, e leta monono – Khutsana, mohumanegi, motlhoki, e ka nna ya re kwa morago a huma.
  • Lefatshe le gomogomo, le otla motho le bo le boe ka ene – Lefatshe le ka nontsha motho la mo humisa a ba a lebala lehuma, kwa morago la mo tlhorontsha, a phophothega, a humanega, a ba a epa ka tlhogo.
  • Mabele ke leselo le boa nao – Fa o bone mabele a le mantsi monongwaga, ngogola a tla bolawa ke yo mongwe.
  • Matshego ga a tlhakanelwe – Ga re sego ka go tshwana.
  • Mmotlana ga a bege boroku – Mohumanegi ga a itse go baya sepe fa pele ga bomogoloe gonne a tlhoka.
  • Peba go hulwa e e arametseng – Se re o bone sesolo wa se lesa.
  • Tau ke e e mo sekgweng – Motho a se tshajwe jaaka e kete ke tau ya dikgwa.
  • Tshesebe tsa yo o salang di tlogelwa koo – Sengwe le sengwe se a nyelela ka nako e le nngwe.

Leave a Reply