Diane ka ga gonna setlhogo

  • Go lebala modiri, modiriwa ga a lebale – Yo o direlang ba bangwe bosula o lebala ka pele, ba a ba bogisang bone ba sa lebale.
  • Khumo e a pena – Khumo e belafatsa motho.
  • Khumo kgolo e a rema – Khumo e kgolo e tlatsa pelotshetlha.
  • Maru a na le ditladi otlhe – Le ba ba sa galefeng malatsi otlhe e tle ere mogang ba galefileng go nne maswe.
  • Go lebala modiri, modiriwa ga a lebale – Yo o direlang ba bangwe bosula o lebala ka pele, ba a ba bogisang bone ba sa lebale.

Leave a Reply