Diane ka ga ditlhagiso

 • Bogosi ga bo tlolwe, e se letsoku – Bogosi ga bo tlolwe, bo a tsalelwa, ga bo ke bo tshwanela motho a sa bo tsalelwa.
 • Bogwera bo se nang kgajane, bo wela mo ‘isong – Bogwera bo bo tswang bo tswela moetapele wa bogosing, ga bo ke bo tlhoka matshwenyego – Tiro fa e sena yo o e laolang, ka gale ga e fele sentle.
 • Bogwera boo-Ngwape bo kile jwa re bo ngolosa Ngwape, ntekwane go ingolosa bone – Morafe o o ngalosang kgosi, kgosana gongwe mogolwane o itshenyetsa ka osi.
 • Boroko ngwana ‘ga rraloso – Motho fa a robetse ga a na go itira sepe fela jaaka yo o suleng.
 • Boswa jwa motho a tshela, ga bo jewe – Leruo le fetoga boswa fa mong a sule.
 • Boswa jwa tau ke letlalo – Selo se se tlotlang botho ba gago se tshwanetse go tlhokomelwa thata.
 • Digwana tsa basadi, thabisa-digogo – Fa diphafana tsa bojalwa di ntshiwa, le dikhutsanyana di tlelwa ke boitumelo.
 • Kgomo tsa mogale tsa fula ntsweng, le tsa mmino – Go nna kagisong.
 • Dikgomo tshesebe tsa o salang, di tlogelwa koo – Dikgomo ke diphologolo tsa naga e bong mojo wa mojaboswa yo le ene a ka nnang a di tlogela jalo.
 • Dikgotla ditšhaba – Ka tsamaiso le mekgwa, di farologane jaaka ditšhaba.
 • Dinama di ya pitseng ka dirwe – Mafoko a tsena go bareetsi sentle fa a simololwa ke ba ba itseng.
 • Nare tsa Gabane, tshwana puleng di a raga – Makgarebe a a sa dumeleng go busiwa ke makolwane.
 • Dinku ga di ke di mutlhwa di le pedi – Go thata go dira sentle ditiro tse pedi gongwe tse dintsi ka nako e le nngwe.
 • Dinthe ga di ke di bajwa di le pedi, longwe lo a tle lo še – Go thata go dira sentle ditiro tse pedi gongwe go feta foo ka nako e le nngwe fela.
 • Diphala tse re kileng ra ne re di letsa – Makgethe a re neng re tle re a dire. Go buiwa jaana fa go gopolwa metlheng ya pele.
 • Diphologolo di atlenegela batsomana – Diphologolo di bonagala thata fa di tsongwa ke banna ba ba sa itseng go tsoma sentle.
 • Thoto ga di tswe basading, di tswa banneng – Monna yo o timanang o ruta mosadi wa gagwe bohula.
 • Ditlamelo tsa pula di baakanngwa gale – Nna o ntse o ipaakantse.
 • Ditsebe di ya moletlo di sa o lalediwa – Ditsebe di utlwa le se di sa tshwanelang go se reetsa.
 • Ditsebe ‘pedi, fela ga di utlwele gongwe – Batho ga ba utlwele gongwe. Ba ka utlwa motho a bua mme ba mo utlwa ka go sa tshwaneng.
 • E a re e bona mong e re “mmuu!” – Motho ga a gakwe ke kgomo e le ya gagwe.
 • E a re go e latswa bobe, e tloge e e ntshe bololo – Go direla, go rata, go boka mo go feteletseng, go a senya.
 • E a re go longwa ke sefifadu, e re o bona pilo o sie – Motho yo o goletseng mathateng, le fa go le bonolo o fitlhela go le mokong.
 • E a re go robala bo le bollo, e re bo osa bo bo bo le maruru (bogobe) – Fa sengwe se go gakaditse, tsamaya o ye go robala o se akanye.
 • E a re go tshaba e e dumang, wa tshabela go e letseng – E ka re o tshabela bogale gongwe, wa ya go fitlha kwa go bo bo feteletseng.
 • E a re go umaka ‘itlho, ‘itlho a itshose – Motho yo o molato gantsi o itshoga ditlhabela-tshosiwa ke go umkwa mabapi le molato.
 • E a re ke tlaa ja ka mogopo o tletse motho a re jalo (rialo) – Ke itumela fa go ntse jalo.
 • E a re mo mpeng e bolokegile – Go tewa kgomo; lebitla la kgomo ke molomo.
 • Ee” ya monna ke “ee”, ya mosadi ke yone “nnyaa” – Mosadi, e seng monna, a ka nna a fetogela se a se buileng.
 • E re go bulela o letseng, e re o tswa o mmulele – Busetsa dilo kwa o di tsereng teng.
 • E re le go tlhabetse, o le aramele – Go tewa letsatsi la mariga le tleng le tloge le iphitlhe ka maru; fa o bone letshego, o le dirise.
 • E re o tlhalefela ngaka, le bolwetse o bo tlhalefele – Kganela bolwetse ka molemo bo ise bo go tsene; fa o sa batle go tsiediwa ke dingaka, o se ka wa lwalalwala fela go sa twe sepe.
 • E re phala e le khibidu gale, le wena o e tlotse ka letsoku – Go isetsa pele; go isa khumo khumong; go ngoporola bohumaneging.
 • E se nang ngwana, e ikisa mogobeng – Go tewa tlou: Motho yo o se nang ngwana wa go rongwa, o itirela dilo ka boene.
 • E tlaa re re tlaa re ke dipitse, ra di bona ka mebala – Ke tlaa dumela ke bone.
 • Ga a nyala mosadi, o nyetse monna – Go tewa mosadi wa senatla mo ditirong le mo go rateng go naya ditaelo.
 • Ga a a wa, o ribame ka mpa ya sebete – O humanegile mo a se ka keng a tlhola a huma gape.
 • Ga ba lekane, ba kgaoletswe – Ba tshwana jaaka mafatlha ba bile ba a lekana.
 • Ga di ke di etelelwa ke manamagadi pele, di a tle di wele ka selemo – Banna ke boetapele ka tlholego – go tewa dikgomo.
 • Ga e botlha, e tswa moding – Ga a tsaya fa fatshe, o gotsitse bagolo ba gagwe.
 • Ga e gate lore lo kgopo – Go tewa pula: Ga e nele lefela, fa e sa medise dijalo, e talafatsa le naga.
 • Ga e ke e bola e na le mosomelwa – Fa e tlhoka baji, nama ya kgomo e abelwa batho.
 • Ga e ke e gangwa ka mogogorwane namane e le fa – Go tewa kgomo; mogogorwane ke namane ya maitirelo e e dirwang ka letlalo le tladitswe bojang. Motho ga a ke a buelelwa a ntse le gone.
 • Ga go jelelanwe go se ‘tsholong – Kwa letsholong banna ba ja mmogo, kwa magaeng, go fa ke go ipeela.
 • Ga a montle matlho, o montle pelo – Mosadi a ka tlhoka bontle jwa sefatlhego mme a filwe pelo e tshwaana kgotsa e ntle.
 • Ga a na phokojwe wa morakaganngwa-nae – Ke fa go sena motho yo a ka lekanngwang nae ka mokgwa, e ka nna o montle kgotsa o maswe – a gaisa batho botho botlhe.
 • Ga e se pitsa-tlhatlelwa-pele, ke pitsa beselediwang – Mo kgaratlhong ya botshelo selo se segolo ke se motho a fetogang sone a ntse a gola e seng se a leng sone kwa tshimologong.
 • Ga twe tshoswane e kile ya roma tlou – Mogolo a ka nna a dirisa kgakololo ya yo mmotlana.
 • Go ja ga go diye, go diya go dira – Le fa e bile go itlhaganetswe jang, nako ya go ja e tshwanetse ya nna teng.
 • Go lela, go tshitsha pelo – Go lelela ka fa teng mo go supiwang ke pelo e e nnang e hehesela.
 • Go lemala ga namane ke go lala le mmaayone – Temalo e tsala tsala mokgwa. Go tlwaela selo go tlhola mokgwa o o rileng mo mothong.
 • Go lepa, go a diya – Kganela bosula kwa tshimologong e seng bo setse bo etegetse thata.
 • Go leswa bo tshologileng, go somarelwa bo seatleng – Go tewa bogobe. Tlhokomela go somarela se o nang naso, o se se latlhe ka ntlha ya tsholofetso.
 • Go loma tsebe ga se go tsitsina – Motho o tlhagiswa ka go newa ntlha ya mafoko a tshebo fela.
 • Go se nang kgomo ga go na lehumo – Lehuma le legolo go fetisa a mangwe ke la motho a humile dikgomo mme a tlhoka se se rekwang ka kgomo.
 • Go swa motho, go sale motho – Jaaka go fitlhwa moswi, ka yone nako eo ngwana o a tsalwa golo gongwe. Le mongwe yo o swang maemo le ditiro tsa gagwe mo lefatsheng di tsewa ke yo mongwe.
 • Katumetsa e tlosa bokgwafo – Motho yo o go tlwaelang, e a re kwa morago a go nyatse.
 • “Ke reka’ng” e reka matlotla – Motho yo o sa tlwaelang go reka ka madi a gagwe e a re a re o a reka a iphitlhele a reka selo se se se nang mosola.
 • Ke se go time wa ntebala, ka go fa wa ntlakatlakela – Bahumanegi bangwe ba lebala Modimo, le bahumi ba bangwe ba a o itebatsa mo go ragarageng ga bone.
 • “Ke utlwile” ga e tshwane le “ke bonye ka matlho” – Bosupi bo bo siameng ke ba yo o boneng ka matlho. (corrected spelling)
 • Kago ya mmu e tshwara magakgala – Magakgala – Dikala tsa setlhare: Go nna maswe go ya pele. Go dubegile.
 • Kgatlhantshang makgatlha a le gole, a atamela boatla bo a tsena – A dikgatlha matlho di ediwe ka bonya go nne go di itlhaganelela go tlisa boatla.
 • Kgetse e idiwa e na le sengwe, e se nang sepe ga e idiwe – Go somarelwa se se nang le thuso, se se se nang thuso ga se kgathalelwe.
 • Kgomo e a tle e bapalwe, motho ene ga a bapalwe – Motho ga a rekwe e se kgomo.
 • Kgomo e tshwarwa ka dinaka, motho o tshwarwa ka mafoko – Mmalabadi o ipofa ka se a se buileng.
 • Kgomo ga e ke e nnyela boloko botlhe – Se bolele mafoko otlhe, se neye batho dikgang tsotlhe.
 • Kgori e bona lee, lorapo ga e lo bone – Motho ga a farologanye dilo tse di sa tshwaneng gongwe o bona fela molemo, bosula ga a bo bone.
 • Kgosi e tsala diphera – Ditlatla, masilo, diganka, basiami, botlhe ke bana ba kgosi.
 • Kgosing kgotsa ga kgosi ga go elwe – Go botoka go ya go ipuelela kwa kgosing go na le go roma ba bangwe go go buelela.
 • Kgosi thothobolo, e olelwa matlakala ( e thelwa ka malele) -Batho ba kgosi ke mefutafuta ya batho.
 • Khudutlou e robetse, bolobethe ba ipha naga – Katse ga e yo, dipeba di a tshameka – E a re moetapele a se yo, babotlana ba sale ba itirela fela.
 • Khudu e tshela ka lereme – Lereme bojang bo bo talana: Motho le ene a ka nna a tshela sentle fela ka bosesane jo a bo bonang.
 • Khudu e tswa logapeng – Motho o ntsha sephiri se a neng a se fitlhile.
 • Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei – Mmei wa selo ke ene a itseng fa se teng.
 • Khumo le lehuma di lala mmogo – Mohumi a ka humanega le mohumanegi a huma, ka ponyo ya leitlho.
 • Khumo matlhare, e a tlhotlhorega – Khumo e a fela, jaaka matlhare a tlhotlhorega mo setlhareng.
 • Khupamarama, ke tlaa swa nayo – Mong wa sephiri kgotsa yo o sebetsweng o swa ka sone.
 • Lebelo la fela, thota e sale – Nonofo ya motho e a fela, ditiro di nne di mo emele.
 • Lebitla la kgomo ke molomo – Nama ya kgomo ga e latlhwe le fa e bile e senyegile jang.
 • Lefifing go gangwa e e lelang – Yo o bofefo go intsha setlhabelo; ke ene a rongwang mathateng.
 • Lefoko la maabanyane ga le tlhabe kgomo – Ga o ka ke wa isetsa motho kgosing go bo a gana go diragatsa mafoko a tsholofetso e e dirilweng kwa maitisong a maabanyane. Se se solofeditsweng maabane kgotsa maloma, mong wa ditsholofetso a ka tlhanoga.
 • Legaagaa le motlha mongwe fela – Malatsi a boitumelo le tlhapedi a akofa a fele.
 • Lehura la mmotlana, boroko – Boroko ke selo se se ratwang ke bana botlhe.
 • Loleme lwa basadi lo lotlhanya metse – Banna ba ba reetsang ditshebo tsa basadi ba fela ba sa utlwane.
 • Loleme lo digela mmele – Gantsi sebalabadi ga se na marapo a go lwa.
 • Lelwapa la mhi, le nnwa fela le a se yo – Go phuthegelwa kwa dijo di tleng di bonwe teng.
 • Lemena la ka-se-bolae-pele, re tle re bone meabo ya ba bangwe – Se simolole ka go abela ba bangwe, o ise o bone jaaka ba go abela.
 • Lenao ga le dupelele – Dinao di go isa gongwe le gongwe kwa o ratang, ga le itse se se diragalang kwa pele.
 • Lenao ke mosimane wa molotsana – Motho fa a tshaba a ka ya go tshwarwa kgakala.
 • Lentswe (lefoko) ga le boe, go boa monwana – Mafoko ga a lebalege, go lebalega go supiwa ka monwana.
 • Lentswe (lefoko) le pelong, ga le tshetse – Mafoko a motho a a tshwereng ka pelo a tlhorontsha.
 • Lesopeng go a boelwa, go sa boelweng ke maleng – Go a dumelesega gore motho a boele kwa a neng a hudugile teng, mme popelong gone ga go boelwe.
 • Lesotse la makopo, ga le na kgodu – Sejo se motho a se filweng, ga se na boabelano.
 • Letlaatlaa le motlha mongwe fela – Malatsi a boitumelo le tlhapedi a akofa a fete.
 • Letlametlwana ga le itse go bopa le nnetswe – Motho ga a ka ke a go bopela o mo reeditse, fa ese o se yo fela. Gantsi motho ga a ke a kgona go phuthologa ka tlhagiso ya maikutlo fa batho ba a sa ba tlwaelang ba mo lebile.
 • Letlhaku le lešwa le agelwa mo go le le gologolo – Sengwe le sengwe se tlhabololelwa mo go sa bogologolo.
 • Letlhotlho-legolo le tsosa diletseng – Puo e ntsha le go tsosolosa dikgang tse di lebetsweng.
 • Letsholo le a re go nna melelekelo mebe, le tle le iphetololele – Ga le siame le sa bakanngwa sentle.
 • Letsholo go ditewa le le fa – Lebaka le le bonolo, le bolawa ke merwalo.
 • Lo re go bona di ja maaparankwe, dikgosana lo itlhoboge – Se se jang dikgosi dikgolo, le dikgosana se a di ja.
 • Loso-logolo ke ditshego – Go tshegwa botlhokong le losong kgotsa go sa itumelwe.
 • Mabele kgamana – Jaaka kgamana, mabele a sa le mannye ga a babalelwe ke letsatsi.
 • Mabele thabisa digogo – Bojalwa ke seno se se itumedisang dikhutsana.
 • Mafura a ratwa gotlhe – Bontle le khumo di ratwa gotlhe.
 • Mahube a ‘naka tsa kgomo – Maphakela a letobo fa letsatsi le tla go hula.
 • Maipelo ga a mangwe – Boitumelo bo supiwa ka methale e mentsi.
 • Majapolaelo, maatamela di sutsa – Mofokodi yo o sa itseng go itirela, yo o thatafalang fela fa dipitsa di setse di budule, gotlhe go siame.
 • Malatsi a ratisa go ja otlhe – Dijo di batlwa ka metlha yotlhe.
 • Malebadi loso, a tshwana le “ke gakilwe” – Fa o lebetse gongwe o gakilwe ke sengwe ga go bonolo go gakologelwa.
 • Mangana lotso loo-phage – Ba ba mangana ke ba losika lwa dikatse tsa naga. Go tewa batho ba tshwana ka dipopego jaaka bana ba motho, kgotsa ka mekgwa.
 • Maokaneng go tsenelwa gotlhe – Kwa botshelo bo teng mongwe le mongwe o a ya.
 • Maoto a nong, ke phofa – Lenong le siana ka bofefo fela jaaka lefofa.
 • Marope a bonakedi – Matlotla fela.
 • Marota a a sirasirana – Dingaka di fetafetana ka go boifega ga tsone; batho ga ba tshwane ka gotlhegotlhe.
 • Maru a se nang tladi malematsa – Pula e e nang kwa ntle ga magadima le ditladi e a tlwaelega, e ratege.
 • Maru ga e se pula, mosi ke one molelo – Go ema sentle ga maru ga go bolele pula, mme mosi ga o kuelele go sena molelo.
 • Masepa a ntša, a dujwa a sa le metsi – Ngwana o rutiwa mekgwa e e siameng a sa ntse a le monnye.
 • Masigo a sa neng pula, malebatsi – Go tshelela boitumelo go tlwaelesega mo e reng mogang go tlang kultobotlhoko go hutsafalwe go fetisa selekanyo.
 • Matlametlwana a jelwe ke disedi – Se se beilweng se nyeletse ka “ga re itse”.
 • Matlhapenyana a baratani, a tlhanoganela nageng – Lerato le le tsentshang ga le ke le ya kgakala.
 • Matlho dialana, ga a je sa ga ope – Matlho a leba fela, ga a tseye sepe sa ga ope.
 • Matlho ga a kgore – Matlho ga a lape go leba.
 • Matlho ga a lebele gongwe – Batho ga ba bone ka go tshwana.
 • Matlho mabonani, ga e se matlhokani – Ba ba kileng ba bonana, ba tle ba boe ba kopane.
 • Matlogo a kgosi, kgetse ya sebilo – Fa go kileng ga nna kgosi, go sala go kgorwa kgotsa go itumelwa.
 • Mayo le maboo ga a itsiwe – Go ya kae le kae le go boela kwa a tswang teng ga go mo thateng ya motho ka esi.
 • Mebala e a bolaya – Mekgabo le dilwana tse ba se ka keng ba di kgona go humanegisa bontsi.
 • Menwana e meleele e direla thateng – Boleele bo sita go dira ka pele.
 • Merogolwana ya ‘tsatsing e kgonwa ke go lela e lebaganye – Basekisani ba tshwanetse go kopanngwa ba bua ba lebaganye.
 • Metlhala ya khumo mentsi, mengwe e tlhokile balati – Ditsela tsa papadi di dintsi mo tse dingwe e bileng di sa dirisiwe ke ope.
 • Mhula o na le waabo – Motho ga a ke tshola batho botlhe ka mowa wa bosula, go a tle go nne le ba a nala le pelo mo go bone.
 • Mmaya-se, ke moja se! – Yo o ipeelang a gopola ka moso, o tlaa ja fa ba bangwe ba tlhoka.
 • Mmelegi koma, o a rekwa – Motho yo a go direlang gongwe a go belegelang ngwana o tshwanelwa ke tlotlo le tebogo.
 • Mmutla o kgoro-pedi – Motho yo a se keng a bonwa fa a senkwa.
 • Moalola o sianang, le ene o tle a bo a siane – Moalodi o digwa ke setshwe fela jaaka yo a mo lelekileng. Motho yo o sianisang yo mongwe le ene o a tle o fekeetswe ke letsapa.
 • Moamoga tshwene lerutla, o e lebatsa ka mogwang – Yo o tsayang sengwe mo mothong gongwe ngwaneng, o se emisetsa ka se sengwe.
 • Modirwa ga a lebale, go lebala modiri – Moutlwisa ba bangwe botlhoko o a lebala, babogi bone ga ba lebale.
 • Modumela tlhajwe, ke yo o sa e tlhajweng – Motho o bonolo go dumela mafoko a tshenyo e e sa mo ameng mme e e amang yo mongwe.
 • Moennyana o pele, lobone lwaabo – Yo o gorogang pele tulong, o tle a nne moamogedi wa ba gaabo ba ba latelang.
 • Mogana-motho o a bo a mo rola Modimo – Kgarebe e e ganang lekolwane e a bo e le falosa mo matshwenyegong a a neng a tlaa mo tlhagela kwa morago.
 • Mojapele o tshwana le mojamorago – Boitumelo ba ntlha bo tshwana fela le ba bobedi gongwe ba boraro.
 • Mokgatha-thite, ga se mhodi – Motho yo o dirang tiro lwantlha e bile a dira ka thata, gantsi ga a ke a bona dikuno.
 • Molala ga a kgore – Motlhanka kgotsa motho yo o sa itsholelang ga a ke a busa dithuso, o amogela fela.
 • Molao o tswa ntlokgolo, o ye ntlwaneng – Molao o o bewang ke kgosi o phatlaladiwa ke kgosana.
 • Moledi ga a reediwe – Mafoko a motho yo o buang a tla a lela ka ntlha ya botlhoko jo bo galakang pelo, ga a tsewe tsiya.
 • Molelo o fisa baoori – Motho o jela monate golo, aa bo a jele botlhoko teng. Botlhoko jwa motho bo utlwiwa ke ene fela.
 • Molelo wa Modimo ga o tingwe – Thato ya Modimo ga e ka ke ya senngwa ke sepe.
 • Moloi ga a na mmala – Ga go na matshwao a a farologanyang batho gore a ba siame kana nyaa.
 • Monna o nkgang, o nkga le ditsa-gagwe – Fa o tlhoile motho, o ile le dilo tsotlhe tsa gagwe.
 • Monna thekelele theko ya marumo, e a re a re “thee!”, a bo a ile – Mosadi o tshwanetse go tlhokomela lerato la monna wa gagwe.
 • Mootla-mokoduane, ga se moja sebete – Motho yo o tlamelang selo gantsi ga a se sole mosola.
 • Mopalama-tshwene, ga a lebale go wa – Motho fa a dira tiro e e bosisi, e a re a e dira a gopole gore a ka tlhagelwa ke kotsi.
 • Morakana-moswa, ga o lapise – Pelo e tlhokomela selo se seshago feta se segologolo.
 • More go tsena wa legare – Setlhare se tsena mading fa go itlhabiwa ka sone; molao go obamelwa o o botlhoko.
 • Moroka o sita ka leru – Modira pula o dumelwa go bonwa maru a palame.
 • Pelo boela mannong mmatla sa gaabo o se bone – Ke puo ya motho a tlhatswegile pelo a itumelela se a se amogelang.
 • Pelo e ganelela kwa monwana o supileng teng – Motho o latela se pelo e se mmolelelang.
 • Phofu ya kganela, ke ya kgosi – Fa batho ba ipalela sengwe boobabedi mme go se bosupi jo bo tlhamaletseng gore ke sa ga mang, se tle se gapiwe ke kgosi go fedisa tsheko.
 • Poo go bewa ya kgomo ya motho e a ipaya – Motho mongwe le mongwe o itlhophela tsela ya gagwe ya botshelo.
 • Setopo re supa nakedi, magogwe re mmega a sule – Legodu ke le le tshwerweng. Selo re se kaya re se supa le go se bona ka matlho.
 • Sokobe o meipoko-mebe o a tle a iphatlhe ka lohuka – Motho yo o dirang dilo boatleng, o a tle a itsenye mo mathateng ka ntlha ya ditiro kgotsa dipuo tsa gagwe.
 • Silo le kgomo ga le tlhaleswe – Yo o ikanelang gore ga a nke a kopa thuso mo go radikgomo o a itatlha.
 • Tau e iphutha metlhala ele yosi, e na le malawana, mafaratlhatlha – Motho ga a kgone go ganelela bana ba gagwe ka a sa tsamaye gongwe le gongwe le bone.
 • Tedutshweu ga se botsofe – Go sweufala ga moriri le ditedu tsa monna ga go kae go tsofala.
 • Tsela kgopo ga e latse nageng – Tsela ya modikolosa mme e e gorosang gae, e gaisa e khutshwane e e tletseng diphatsa.
 • Tshwene e a re go bona pilo e tshabe – E a re selo se se maswe se go diragaletse gangwe, e re fa o bona se se tshwanang le sone o babe lobadi kgotsa o tsogelwe ke maikutlo a seng mantle mme o tsamaele kgakala le sone.
 • Tshwene ga e ipone makopo – Ga go bonolo gore motho a itse phokolo le melato ya gagwe.
 • Tshwene ga e ipone mariba – Ga go bonolo gore motho a itse phokolo le melato ya gagwe.
 • Tshwene e a re go swa, e re e bona pilo e sie – Ithute sengwe ka se se setseng se go diragaletse.
 • Ya lesilo ga e tshwarwe gabedi – Fa nkile wa utlwa botlhoko gangwe ga o kitla o buseletsa.
 • Dilo di bolaya ka lobeko – Dilo di tsietsa batho ka go di nyatsa
 • Lefufa ga le ke le bola – Mowa wa tlhokakutlwano le mona ga o ke o nyelela fela o sa siamisiwa.
 • Go bisa go itse go a lomeletsa – E a re fa gongwe motho a fetwe ke dilo ka ntlha ya go sa itse ka tsone.
 • Naga ga e beye – E a re selo o se bone kwa lefelong la botlhe, e re o se boela wa fitlhela se tshotswe ke yo mongwe.
 • Mopalami tshwene, ga lebale go wa – O se ka wa tlhomamisa gore ga o kake wa dira diphoso.

Leave a Reply