Diane ka ga dilo tse di kase diragaleng

  • Kobo ga e ke e aparwa ka letlhono – Ga go thuse go leka go dira se se se ka keng sa dirwa ke ope.
  • Moilakgaka, monwa moro – E a re gongwe motho a ile yo mongwe mme a mo ratele se o nang natso.
  • Molomo o tshela noka e tletse – Ka molomo motho a ka ipalela dilo tse a ka di dirang e tswa a se ka ke a di dira.

Leave a Reply