Diane ka ga boleele

 • Dikhutsana re bophomela gotlhe, re lema lopetleke – Masilo o ne a gatlhamela fela mo dilong.
 • E tlhale e amusa le eme, e silo e amusa e letse – (Phologolo) Letlhale la phologolo le amusa le eme gore le tle le itse go sia, lesilo le amusa le robetse – Letlhale ke le le nnang le tlhanyegile.
 • Go fetoga ga se molato – Letlhale ke motho yo o itseng go fetola maikutlo ka mabaka a a utlwalang, lesilo ke yo o tlhogo e thata, yo o sa reetseng mabaka.
 • Gooradigole ga go ilwe dilelo – Masilo, digole, magodu, jalo jalo ke ga beng ba gone.
 • Kgobokgobo e a ikgobokanyetsa, phatlaphatla e a iphatlalaletsa – Yo o ipapalelang kumo o a huma, yo o itshenyetsang o a humanega.
 • Khukhu e ragile thokolo – Modipa o sule.
 • Khukhu e senya mmu – Modipa o sule.
 • Lesilo le laelwa ke bosilo – Masilo ga a ka ke a rutwa botlhale mo sebakeng se se khtshwane; molemo wa bosilo ke kwatlhao.
 • Lesilo sesolo sa matlhale – Lesilo le tsiediwa-tsiediwa fela ke ba ba boferefere ba botlhale.
 • Lorwaneng go tsenelwa gongwe – Go salela kwa morago mo dilong ga go busetse sepe.
 • Masilo a sule, matlhale a le teng – Matlhale ga itse go tsenya botlhale masilong.
 • Masilo letlotlo la matlhale – Ba ba botlhale ba tsietsa ba ba masilo.
 • Molelo wa tladi o tingwa ke o mongwe – Bogoma, bosilo le boganka, di fedisiwa ke kwatlhao e e botlhoko.
 • Morama go jewa o o phunyegileng – Leruo go jewa la lesilo e re le fedile le phatlalelwe.
 • Noga e itomile mogatla – Motho o jele ke matlhale a gagwe.
 • Thupa ya letsholo e betsa masilo – Fa o se botlhale o ka tlhola o boile o sa bolaya sepe kwa letsholong ka matlhale a tla go ngoporola se o se bolaileng.

Leave a Reply