Diane ka ga boikgogomoso

  • Bontle bo na le dibelebejana – Batho ba bantle gantsi ba na le mekgwa e e sa eletsegeng, boikgodiso, botshwakga jalo jalo.
  • Kobo di lekana marudi – Khumo e dira mohumi moikgogomosi.
  • Mokopi ga a na mafoko – Motho yo o kopang ga a bue ka boleele, o kopiwa ke ene a buang jalo.

Leave a Reply