AbaseMbo Buthelezi Cele Chamane Dlamini Dube Gumbi Gumede Gwala Izibongo Khumalo Langa Madlala Magwaza Malinga Manqele Masuku Mbatha Mbonani Mkhize Mlaba Myeni Ncube Ndwandwe Nene Ngcobo Ngema Nkwanyana Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Phakathi Qwabe Shembe Shezi Sithole Zondi Zulu Zwane

Yini Izithakazelo?

Izithakazelo ziyigugu nendlela lokuzigqaja kulowo osuke ebizwa ngolibo lwamaqhawe akubo.
Ngisho kungathiwa umuntu usethukuthele wagana unwabu, uma uke wambiza ngesithakazelo samhlaba siye siyithunge maphakathi inhliziyo uzibone izihlathi zivakashela izindlebe.
Zonke izizwe zabeNguni zinezibongo. Izibongo lezo
zihambisana nezithakazelo. Izithakazelo zehluka ngokuthi zona zihambisana nesibongo sabantu abanenkaba yozalo.
Izithakazelo lezi zisuselwa emagameni nasezibongweni zokhokho besibongo esithile. Uma umuntu ethakazela uyaye aqale kokhokho, kokunye athinte nomlando walowo esuka emthakazela.
Empeleni isithakazelo yigama likakhokho othile ohlotsheni lolo. Lokho kwenza ukuba isithakazelo sifane nesibongo. Phela isibongo naso igama lomuntu, kwesinye isikhathi isithakazelo noma isibongo siqhamuka ngesenzo esithizeni.
Sizwe Hlongwane
Reference: uzspace.uzulu.ac.za

Leave a Reply