Usiko lokukhuliswa kwentombi

Ngokosiko lwesizwe samaZulu uma ingane yentombazane iqala ukuthomba, lapho iya esikhathini okokuqala okubuywe kwaziwe ngokuthi ukuya ezinsukwini, kumelwe ibikele owesifazane omdala okhona emndenini. Ekhaya ngokujwayelekile bayaye bashise impepho, kugaywe utshwala besintu bese kuchithwa igazi lenkukhu emhlophe yesifazane (ngoba ukuthomba kwentombazane kuthathwa njengenhlanhla). Konke lokhu kwenziwa ngenhloso yokubonga edlozini lomndeni ngokugcina liphinde futhi livikele indodakazi yalapha ekhaya kuze kufike isikhathi sokuthi iyaphuma ekubeni ingane ngoba kusukela lapho ibe isingakwazi ukuba inzalabantu ivuse isibongo sakomunye umuzi. Umcimbi wokujabulela ukuthomba kwengane yentombazane uba wumsebenzi omncane wasekhaya ongaba yitiye lomndeni, mhlawumbe kumenywe umakhelwane oyedwa noma abambalwa ukuba nabo bazocosha iqatha babongise umndeni ukuthi intombi isikhulile isingakwazi ukuvusa noma ikhulise isibaya sikayise.

Amakhaya Amalobolo IJiki lamaPiki Imbeleko Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Inyongo Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Iziphandla Izisho Shembe Ubungoma Ukugana Ukukhulelwa Ukulandwa Ukulobola Ukungenwa komuntu wesifazane Ukuthelelana amanzi Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umendo Umhlonyane Umsamo Umshado

Leave a Reply