AbaseMbo Bhengu Buthelezi Chamane Dlamini Dubazana Dube Gatsheni Gumede Gwala Hlengwa Imiphakathi Izibongo Izigodi Khanyile Khuzwayo Mabhida Manqele Mbatha Mbonani Mkhize Myeni Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Shembe Shezi Zondi Zulu

Sesha

Umlando Wesibongo SakwaShezi

Umlando wesibongo sakwaShezi (amaChube)AmaChube yisizwe esinomlando obalulekile KwaZulu. Imvelaphi yabantu bakwaShezi iseNkandla ngoba ingxenye enkulu yalendawo kuhlanganisa nehlathi lakhona kungokwakaShezi. Bayisizwe asisiphe ngokwekhono ngoba babesebenza ngensimbi bakha amageja nemikhonto. Endaweni yaseNkandla kunentaba ebizwa ngokuthi kukaNomachi lapho lesizwe esasiphala amadwala bawancibilikise bese kuphuma insimbi ababenza ngayo lezinto ezibalwe ngenhla. Lokhu babengakwenzi bodwa babesebenzisana nesizwe sakwaWosiyana (abakwaNzama).
Ngesikhathi sempi kaZwide inkosi yakwaNdwandwe neSilo uShaka, yikulelihlathi lapho iNkosi uShaka yayifihle khona abesifazane, yizingane nezinkomo. Lelihlathi lamaChube lihlukaniswe izigaba eziwu 10, likhulu impela ngoba phakathi nalo kutholakala intaba eyaziwa ngokuthi iManziphambana ngoba kuphambana khona amanzi. Lesisizwe saziwa kakhulu ngeNkosi yakhona uSgananda kaZokufa owazalwa ngonyaka ka 1810 wakhothama ngonyaka ka 1906. USgananda wakubona ukwakhiwa nokucekelwa phansi kobukhosi baKwaZulu. USgananda wayezalwa uZokufa owayengukanina weSilo uShaka ngoba wayezalwa yintombi yakwaMhlongo eNguga, eLangeni.
Inkosi uSgananda wayesebuthweni iNkulutshane yeSilo saseMgungundlovu, uDingane kaSenzangakhona. Wayewudibi uma kuliwa izimpi zeSilo uShaka. Futhi wayekhona ngesikhathi esigodlweni kaMatiwane eMgungundlovu ngesikhathi kubulawa uPiet Retief nabanye ayehamba nabo mhla zingu 4 kuNhlolanja (February) 1838. INkosi uSgananda yayikhona futhi nesizwe samaChube eSandlwana ngempi yamaZulu namaNgisi mhla zingu 22 kuMasingana (January) ngo 1879. Nangesikhathi iSilo sasOndini uCetshwayo kaMpande egwazwa ethangeni kushiswa nasOndini okwesibili wayekhona saze sathathwa isizwe samaChube isilo ngonyaka ka 1882 kuNtulikazi sayofihlwa esizweni sakwaShezi eNkandla lapho esagcina sikhothamele khona sazesatshalwa ehlathini lakhona laseNkandla ngemuva kokuzinikela emaNgisini eShowe.
Isizwe sakwaShezi sabamba iqhaza elikhulu nasempini yaMakhanda kaBhambatha kaMancinza Zondi ngoba abalandeli bakaBhambatha babecashe eMome, eNkandla emhhumeni ngesikhathi kuliwa namaNgisi. Inkosi uSgananda wahlomise esakhe isizwe waze wahlabisa abalandeli bakaBhambatha ababebizwa ngabashokobezi inkomo ngesikhathi befika eNdlamadoda emzini wenkosi uSgananda kaZokufa. Kwagcina ngokuthi iboshwe inkosi uSgananda wakhothamela ejele eneminyaka engu 96 ubudala. Wayaziwa ngobuqhawe bakhe ezimpini. Kwathi indodana yakhe uNdabayakhe wadingiselwa emaNgangeni. Isizwe sakwaMajozi (abasemaQamini) bahlobene nabantu bakwaShezi.
Izithakazelo zakwaShezi
Chube!
Sigananda phum’ eNkandla
Dlaba!
Wena kaMvakela!
Dlab’ odl’ amadoda!

Tags

3 thoughts on “Umlando Wesibongo SakwaShezi”

Leave a Reply

Joyina mahala. Uthole konke okwenzeka kwi-Afrika mase, uthole ne-ringtone yezithakazelo zakho.