AbaseMbo Bhengu Buthelezi Chamane Dlamini Dubazana Dube Gatsheni Gumede Gwala Hlengwa Imiphakathi Izibongo Izigodi Khanyile Mabhida Majola Manqele Mbatha Mbonani Mkhize Myeni Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Shembe Shezi Zondi Zulu

Sesha

Umlando wakwaZungu

Abantu bakwaZungu, oManzini, banomlando omkhulu KwaZulu ngoba kulapho kuzalwa khona iNdlovukazi uNozidiya, ezalwa ngokaKhuba wakwaMpungose. UNozidiya wayegane uMalandela owazala amadodana amabili, uQwabe noZulu. AbaKwaZungu babakhe eHlophekhulu bebuswa nguNcwane, kaMhlehlo kaSengwayo kaNyamakayishi kaBaphephezi (oGwabini).

Imvelaphi yesibongo sakwaZungu

Baqala ukwaziwa ngokuthi ngabakwaZungu ngemuva kwegama likaZungu owabe emncane, kunguMakhoba omdala, bezalwa nguNcwane. AbakwaZungu babakhe kusuka eMfolozi eMhlophe kuyoshaya eMfolozi eMnyama nakoMbekamuzi. UNcwane wakhothama washiya ekhombe uZungu njengoyobusa emuva kwakhe. UMakhoba omdala akazange abe nankinga ngalokho. Ngesikhathi ke eseyinkosi uZungu, uMakhoba wahamba wayokwakha eNtabankulu kuyoshaya ngaseMbekamuzi. Kwabe sekudaleka izibongo ezimbili, esakwaMakhoba nesakwaZungu. Kuthe ngesikhathi sekubusa uManzini kaTshana, yena wabuye wabalanda abakwaMakhoba, bahlangana nabakwaZungu.

INkosi uManzini yaba nobudlelwane obuhle neSilo uShaka. UManzini waze wanikela ngebutho lakhe Amankentshane ukuba abe ngaphansi kwamabutho kaShaka. UShaka wawathenga ngezinkomo enkosini uManzini. UZungu wazala uTshana, uNqangi, uMagedeza noPhasheni. Onke lamadodana kaZungu azalelwa eHlophekhulu, eMahlabathini. Inkosana kwabe kunguTshana, owasala wabusa eHlophekhulu emuva kukayise. UMagedeza wathutha nozalo lwakhe wayokwakha eMpaphala, eMaMbedwini, wafika wazala uMadlebe. Kuthe ngesikhathi seSilo uDingane, samlanda uMadlebe ukuba ayobusa izwe labakwaDube ngoba sona sabe sesimbulele uNzwakele kaKhushwayo wakwaDube ngoba wayengumngani kaShaka.

Lelizwe lakwaDube liseMpangeni kuyoshaya oGobandlovu naseMandlankala. Namuhla laziwa ngokuthi kukwaMadlebe. UDingane wabuye walanda uMahubulo wakhona kwaZungu ukuba ayobhekisa uMadlebe leliyazwe, wagcina ebulewe yiSilo uMpande. UMadlebe walibusa leliya zwe ngokukhulu ukuzithoba lokhu. Leliyazwe lisikelana nelakwaBiyela kwaMpukane, eDlalangubo, nelakwaMkhwanazi eDlangezwa.

UMadlebe wazala uLokothwayo, owaganwa amadodakazi amathathu akwaMthethwa. Emakhosikazini akhe wazala uZanya (inkosana), uMahlambulukana (ikhohlwa) noPhesheya (iqadi). UZanya akayizalanga inkosana wazala amantombazana wodwa. Kuthe ngaphambi kokuba akhothame, washiya ekhombe uMahlambulukane kwesobukhosi. Kwasuka omkhulu umsindo ngalokho ukuthi kufanele kubuse ikhohlo ekubeni isiko lithi alikuvumi lona lokho. Phela wayekhona uPhesheya owabe eyiqadi. Nayeke uPhesheya wabe evunyelwa isiko lesiZulu elithi uma inkosana ingatholakali endlunkulu, yiqadi eliyobusayo. Wagcina uPhesheya ebuthathile ubukhosi.

Bese kuba nguPhasheni kaZungu owagcina ehambile eMahlabathini nozalo lwakhe ngesikhathi sesilo uShaka ethumela amabutho akhe ukuba ayohlasela amaMpondo kaGambushe. Kababange besabuya, basale sebezinza khona lapho. Abanye base bezitholele indawo lapho basala khona, sebeholwa nguDeyi kaDeyana kaPhasheni.

Abanye babuya bayozinza eSayidi naseHarding. Kubantu bakwaZungu kubalwa khona amaqhawe akhona afana noSidada noNdengezi ezimashumi, bakaManzini abayibamba eSandlwana okwasala khona uSidala lapho alwisa khona okohlanya. Bese kuba nguMkhosana kaZanqawana kaMbondi wasemzini waseNtanjeni, owayeyibambe empini yasoCwecweni, uMaphelu kaMkhosana wasemzini wakwaKhulumephika owaba yiqhawe ngesikhathi sikaBhambatha, futhi nguyena owabulala umlungu kwaNolele. Ithuna lalowo mlungu lisakhona lesesangweni lase James Nxumalo Agricultural College, phezu kweMfolozi eMhlophe oNdini. USijulana kaZanxu yena wasala empini yasoNdini mhla zingama 21 kuNtulikazi 1883 ngesikhathi uZibhebhu kaMaphitha ebhuqa izikhulu zaKwaZulu. UGamela kaManzini wayengelinye iqhawe futhi ke eyinhlambi ehambisana neqhawe lakwaNtuli uSiphendukazana kaNdlela. UMakhosana kaZinqwana waba ngomunye kwabaphelezela iSilo uCetshwayo siyaphesheya.

Tags

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.