AbaseMbo Bhengu Buthelezi Chamane Dlamini Dubazana Dube Gatsheni Gumede Gwala Hlengwa Imiphakathi Izibongo Izigodi Khanyile Khuzwayo Mabhida Manqele Mbatha Mbonani Mkhize Myeni Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Shembe Shezi Zondi Zulu

Sesha

Umlando wakwaMkhize

Abantu bakwaMkhize kuthiwa ngabeseMbo ngoba beqhamuka kuMumbo. Futhi bengaBaMbo Nguni . Nabo futhi bayazalana noDlamini baseMbo kanye noNdwandwe. Kuthathwe eside isikhathi ukuba babhajadiswe ngesibongo sakwaMkhize, sonke lesi sikhathi bebaziwa ngokuthi ngabaseMbo. Abantu bakwaMkhize kuthiwa kwathi uma behlukana nabanye bona batholwa ngaMaputukezi eTalagubhe. Kuthe emva kwalokho basuka bagudla ulwandle ngaseMpumalanga, behla njalo benbheke ngaseNingizimu, baze bafika eChwebeni (St Lucia Bay). Njengabantu abafuye kakhulu babethanda ukuthi imfuyo yabo iklabe lapho kunamazolo khona. Kodwa amazolo ayezotholakala kanjani eduze nolwandle? Kwaba kubantu baseMbo ukuthi bafune indawo engcono. Ngakho bahamba ezindaweni eziphakeme ezihlala njalo zinemikhizo. Kuthiwa bahamba njalo baze bayofika ezintabeni zaseQhudeni. Ngenxa yokuthi laba bantu banbehamba ezindaweni ezinemikhizo, kwase kuthiwa ngabakwaMkhize.
Bafika laphaya eQhudeni sebeke bazinza emahlathini aseNgome. Laphaya eQhudeni bakha kusuka ehlathini laseQhudeni kuze kuyofika emfuleni iNsuze, kanti ngaseNtshonalanga bavinjwa uThukela, kwathi ngaseNyakatho bavinjwa nguMzinyathi. Inhloko yabo ngaleso sikhathi kwakunguMavovo indodana kaGubhela. Izizwe ababakhelane nazo ngezaseBathenjini, kanye naMachunu.
Kwathi ngesikhathi kubusa uShaka kwaZulu, kwaMkhize kwakubusa uZihlandlo indodana kaGcwabe. Kwathi ukuba uZihlandlo abone omakhelwane bakhe abanamandla kakhulu kunaye bebhuqwabhuqwa nguShaka, baze banyamalala phambi kwakhe, futhi kuyizizwe ezinamandla wavele wenza ubuhlakani bokuphephesa isizwe sakwaMkhize olakeni lukaShaka ngokuba ayozinikhonzela kuye, wazakhela obukhulu ubuhlobo, okwaze kwaduka iLembe bengabangani. Kuthiwa uZihlandlo wayesavakashela njalo inkosi yakhe uShaka, esuka emzini wakhe kwaNyakenye ngaphesheya koThukela. Kuthiwa nguyena muntu wokuqala owabona umuntu omhlophe. Bathi wayethi yena yishaywa(laba bantu abamhlophe). Kanti ngumlungu(u-Isaas). Wamthatha wamusa emzini wakhe. Akakhohlwa u-Isaacs emibikweni yakhe ukutua abantu bakwaMkhize nenkosi yabo ngendlela abalunge ngayo namgendlela abahlonipha ngayo. Kuthiwa ngendlela ayemthanda ngayo uZihlandlo uShaka kwaze kwambangela isigcwagcwa kubafowabo bakaShaka nasezinduneni zakhe. Yingakho uDingane wathi uma ethatha ubukhosi wazama ngayo yonke indlela ukuba asuse phambi kwakhe bonke ababeyizihlobo nabangani bakaShaka. Omunye owayesohleli lukaDingane kwakungaba ngubani ngaphandle kukaZihlandlo wakwaMkhize, owayakhe umuzi wakhe eQhudeni obizwa ngokuthi kukwaDimane. Kuthiwa uDingane wathumela abantu ukuba bayothi kuZihlandlo akalethe yena nabantu bakhe iminyaba yezintungo ukuba kuzokwakhiwa umuzi waseMngundlovu. Ngenxa yokuthi abantu bakwaMkhize babakhe eduzenehlathi kabakushayanga mkhuba lokhu. Kodwa bengakazigawuli izintungo, kwafikaizithunywa zikaDingane zilethe umyalezo oyimfihlo kuZihlandlo. Kwathi engazelele, bamgwaza ngomkhotno wafela khona lapho. Kubantu baseMbo akekho umuntu owaba nesihluku njengoDingane. Ngokubona lokhu kwafanela ukuba abantu baseMbo nyawo zami ngibelethe. Indodana kaZihlandlo, uSiyengela wayesemncane ekubeni angahola abantu bakwaMkhize, benjalo bebakeka. Ngakho uMsengi indodana kaSambela umfowabo kaZihlandlo,yena wayeseqinile, ngakho wathwala lo mthwalo wokuhola anbantu bakubo. Bathi wayehamba nemindeni engamakhulu amathathu kuya kwamane. Kwabuye kwathelela abahlobo babo bakwaNdlovu ababeholwa nguMpongo indodana kaZingelwayo kaLamula, kaNgema, bahambisa bayofuna amadlelo aluhlaza. Kuthiwa bahamba baze bayofika phakathi komfula uMkhomazi kanye neLovu.
Base bekhathele ngakho-ke bahlala lapho kuze kube namanje le ndawo isabizwa ngokuthi kuseMbo. Kwabusa uSiyengela ngoba uMsengi wayesewuqedile umsebenzi wakhe naye esezifunela amadlelo aluhlaza kwelingafwlwa nkonyane. Yena(uMsengi) benoMpongo nethimba labo bahamba bayokwakha eMngeni, ngaseNhlazuka.
USiyengela wakha umuzi noma ngithi isgodlo sakhe wasibiza ngokuthi kusesiMahleni. Ekukhothameni kwakhew, kwabusa indodana yakhe uNgunezi owaganwa yinkosazana kaMswati indodana kaSobhuza wokuqala. Nizokhumbula ukuthi ngithe abaseMbo nabakwaNgwane(Dlamini waseMbo) bayazalana. Kodwa uNgunezi wabe esebuqeda ubuhlobo. Kule nkosazana yaseSwazini wazala uTilingo owamiswa ukuba abe yinkosi ngumbuso waseNatali ngoba kuthiwa wasizana noBhambatha wakwaZondi.
Kukhona olunye uzalo lwakwaMkhize oluseMzinto eJolivet
ULANGA
|
UNDLOZELA
|
USIDWEBA
|
UMDLADLA
|
UGUBHELA
MAVOVO
|_______________
| |
KHABAZELA MBANGI
_______________________|
| | |
SHABASE GCWABE MAGABHA
|
| ____________|
| |
BHAMBADA SAMBELA ZIHLANDLO NOTSHELA THOLE
| | | | |
NGANGEZWE MSENGI SIYENGELA MTHIMKHULU NOCANCA
| | | | |
MQOLOMBENI MUNYU NGUNEZI NJANA MAHAWULE
______|____ | |
| | | | |
MHLABANZIMA TILONGO Sikhukhukhu MABHUNU DABULAMANZI
| |
NKASA BANGIZWE

5 thoughts on “Umlando wakwaMkhize”

 1. Amampunge lawa ujobelele izizwe ezahlanganiswa ukubalekela ubukhosi noma akengithi umbuso ka Shaka waphambanisa ubudlelwane basEmbo noShaka mengikhumbula umlamdo esasiwuxoxelwa amakhehla sikhula elaMkhize lethiwa iLembe ngoba njalo nje melizo hlasela izulu lalikhiza kuze kuthambe amahawu ababe casha ngawo ngobake lalidume ngokukhalipha iLembe labona ukuba alimusondeze lomholi walobukhosi wabe eseba omunye wabaphambili bokubonisa yena uShaka ebuhlakanini bemfunyo nokulapha ikho Embo kusamile namanje ibona bukhosi bokuqala oba vunyiwa uzulu.

 2. Ngicela ukubuza ukuthi ngubani umfowabo Zihlandlo omdala kunaye. Owatholwa intombi okwakungeyona intombi yasebukhosini, kwakungubani umfowabo omdala?

 3. My understanding of the Mkhize history from the above piece, is that they all come from the Mbo clan. I read somewhere that the Mbo clan includes Dlamini, Ndlovu, Mkhize etc. They all originated from the MuMbo however with time they took different paths. They are not related to Dlamini and Ngwane. Ndwandwe and Ngwane are two different surname or groups. In addition, Mkhize also known as amaMbo are now not related to the Dlamini due to king Ngunezi.

 4. ngunezi being married with Swazi woman.That chain being broken because they we relative but the son of sabhuza broke it.They being not relative to Dlamini and Ngwane

 5. This is a very interesting history of my surname.
  Thank you.
  Where I would like to understand or get clarity. At first it is stated that Mkhize, Dlamini and abakwandwande are from the same family clan. But at the end it is stated even the Ngwane surname is also included…is the Ndwande and Ngwane the same??
  To sum it up which surnames are closely linked to the mkhize surname??
  It is also noted that one of the son’s destroyed that bond to some extent by marrying a swazi woman. How so? In what way was the chain broken? Does it mean the mkhize’s are no longer related with either of the other surnames…Dlamini, Ndwande or Ngwane? ?

Leave a Reply

Joyina mahala. Uthole konke okwenzeka kwi-Afrika mase, uthole ne-ringtone yezithakazelo zakho.