Umlando wakwa Mzimela Nezithakazelo Zabo

Izithakazelo Mzimela

Mnguni!
Lwandle olungawelwa
Luwelwa zinkonjane zona ezindizela phezulu
Mahlab’ angadli
Ngoba udl’ umkhonto
Mwelase!
Ongaweli ngezibuko!
Owela ngempambuse zomfula
Umaginind’ umuntu ngomkhonto
UDlubu lwahlutshwa ekhasini
Gumede!
Mbizeni!
Ntaka!
Sheleza!
Mzungwanya,
Dimbani;
Donda kaMlimandlela
Mfuyi wamatshe,
Mnguni !
Mfeka
Abasab’ amacokana
Nzungane kaMagxega
KaNtonga yethusi.
Lwazi,
Maconi
AbaZimela ngentonga yethusi
Abafokazana bezimelelela ngomhlanga

Umlando wabo

Abantu bakwaMzimela bebakhe enyakatho nomfula iMfolozi, lapho babakhelene nesizwe samaThonga. Ngaleso sikhathi babeholwa nguKhonjwayo kaNtambo kaNjazi. Kuthi ngesikhathi esifanayo kuna bakwaMthethwa bebuswa inkosi uDingiswayo, nangapha kwabo kukhona abakwaNdwandwe bebuswa yinkosi uZwide. UKhonjwayo wakhe eZinkuhlwini bude buduze neNcebeni uma udlula intaba iNkweyana ubheke ngasolwandle eningizimu neMpumalanga yelokishi lakwaMsani eMtubatuba.

UKhonjwayo lona kaNtamo wake wahlaselwa nguDlabela wakwaMthiyane nabaseMagengeni ngoba babakhelene namaThonga. Loku kwenza ukuthi abanye baseMazimeleni bazihlanganise noZwangendaba wakwaMncwango, kuthi ngesikhathi belibhekisa enhla nezwe babebalekela inkosi uShaka owayebusa KwaZulu ngalesosikhathi. USihubele kaGabadele kaNjingili wazinikela embusweni wenkosi uShaka. UNjili wayesakhe laphaya ngasemfuleni iVuna kwaNongoma. Wase esezala inkosana yakhe uSigodo yena owazala inkosi uZimema owazala inkosi, yena wazala uNtshidi naye owaba inkosi. Kuthiwa basuka eVuna bayozinza eMthunzini ngasoNgoye. Lapho abakwaMzimela betholakala khona namanje. Inkosi uNtshidi waduma kakhulu ngobuqhawe bakhe futhi aziwa nangokuthi uyingwazi nanokulwa kwakhe izimpi eziningi kubalwa neyaseSandlwana.

Kwathi emva kwayo, kanye nalempi yasoCwecweni lapho sekubanjwe khona isilo sasOndini, bahamba naso sasiwa e-Oden Moullen eKapa, kwathiwa bonke abanumzane abebethembekile eSilweni sasOndini baphoqeleka ukuba babe ngaphansi kolawulo lamaNgisi. Naye uNtshidi waba ngaphansi kwalawo makhosi abe eselawulwa ngumthetho owawushaywa yibo abelungu. Amakhosi ayeselilahlile ithemba ngokubuya kweSilo, ecabanga ukuthi sesiyokhothamela ezizweni. Enye yezinto eyenza abantu bakwaMzimela babe ngabantu abakhulu nabahlonishwayo emlandweni wakwazulu ukuthi, babebheke uMntwana wesilo sakwaNodwengu lowo okungumntwana uMgidlana njengoba nethuna lakhe lisendaweni yabo amaZimela. Kuthi umuzi womntwana uMgidlana waseNtshiweni ubekhona nawo kwaMzimela, kanjalo noGqwashaza kaMaphuthwana wakwaVundla wayebheke umntwana uMgidlana.
UNdlunkulu uNomvimbi okaMsweli wayezalwa khona kwaMzimela. UMsweli wayengeyona inkosi kwaMzimela kodwa wayengumnumzane owayeyiqhawe evelele futhi. Undlunkulu okaMsweli wabe esezala iSilo sasOsuthi uDinizulu. UNdunankulu okaMsweli wayegane iSilo sasoNdini uCetshwayo. Okudabukisayo ukuthi uye futhi uMsweli owasala empini yaseNdodakusuka kulwa abaNtwana beSilo sakwaNodwengu uMntwana uCetshwayo noMntwana uMbuyazwe. Kwathi uma uSuthu selunqobile, lase lathumba izinkomo nezintombi lapho.

Kwakunomuzi wesilo sasOndini eDlalangubo okwakuthiwa kusOndini olubomvana nolapho uMntwana waso uDinizulu wazalwa khona. Elinye igama likaDinizulu ayaziwa ngalo esakhula kwabe kunguMahelana aliqanjwa iSilo ngoba sithi sibahela ngenhlanhla yaso esasihlala siyiphethe. ISilo uCetshwayo samsusa uNdlunkulu kuMsweli oNdini sayombeka esigodlweni sakwaGqikazi. Kwathi lapho eya kuleso sigodlo, undlunkulu okaMsweli wayehamba noMholo wakhona kaMzimela iqhawe lesilo sasoNdini, uNobiyana laphaya esigodlweni sakwaGqikiza. UMholo wayeNotwayiba kaKhwani kaMlaba wakwaNdwandwe kanye noMpambana kaMadwala waseBathenjini lolu okunguzalo lukaMadwala olulaphaya eMangomhlophe kwaNongoma. Undlunkulu weSilo sasOndini okaMadwala wayezalwa uMpambana. EDlangezwa sabantu bakwaMzimela bakhelene nabantu bakwaMkhwanazi.

2 thoughts on “Umlando wakwa Mzimela Nezithakazelo Zabo”

  1. Nina besilo,ngicela ukubuza ukuthi umuntu ekwikomalume kamawakhe kamzimela engagana yini kwa Gumede?

    Reply
  2. Nina besilo, mangbingelele… ngicela ukfundiswa mbijana ngomlanda wesbongo saka Jwara noma u Mbelu, ngybonga

    Reply

Leave a Reply