isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umculo Wesintu

Zonke izizwe nezinhlanga zinomculo wazo ezizigqaja ngawo. Nathi ke sizwe sikaZulu sinemculo yethu yesintu esizidla ngayo futhi esiyithandayo. Umculo wesintu ke uhlukene kaningi ikakhulukazi lona ogcina ulalelwa abantu emsakazweni. Kukhona umculo wamahuboumbhaqangaisicathamiyaumaskandi kanye neminye yesintu njalonjalo. Noma ziningi izinhlobo zomculo wesintu ezidumile kepha ke odume kakhulu umculo kaMaskandi njengoba kuyiwona othengisa kakhulu futhi osezindlebeni zabantu abaningi. Umculo kaMaskandi awugcini nje eNingizimu Afrika kepha uhamba uze ufike ngisho naphesheya kwezilwandle nje. Maningi amaciko kamaskandi asedlale emazweni aphesheya okubalwa ngisho emidlalweni emikhulu njengendebe yomhlaba “world cup” ayayise Korea & Japan lapho okwahamba khona Izingane Zoma kanye. Maningi ke namanye amaqembu namaciko kaMaskandi asedlale phesheya kwezilwandle.

Kumculo kaMaskandi singathi nje kunabaqali bendlela abafana nobaba uPhuzushukela, uMgqashiyo Mkhize abangasekho kanye namaqembu afana neZingane Zoma, uMahawukela, Phuzekhemisi, Imithente, Thwalofu Namankentshane, Mfaz’ omnyama ngamanye amaciko angabaqali bendlela. Lamaciko iwona avula isigcawu sokugiya amaciko amasha, ecikoza ngolimu lukaZulu. Emuva kwabaqali bendlela kuba khona namaciko nje esingathi abe yinsika kamaskandi bawenza wama wavelela nasemazweni lana ke sibala uMgqumeni, Indidane, Sandile Mbongwa, Bhekumuzi Luthuli, Thokozani Langa, Mfiliseni Magubane, noMjikijelwa ngamanye amaciko awuthathe awubeka phezulu lomculo. KuMaskandi ke umculo lapho zisina zidedelane khona ingakho ke manje sekukhona noMaskandi besimanje abafana Khangelani, Mdumazi, Mthandeni, Khuzani, Dlubheke, Mabutho, Inkos’ yamagcokama, nabanye abaningi. Ezingosini ezilandelayo sizobhunga ngawo lamaciko abalwe lapha noma singeke siwabeke ngokuthi ubani ohamba phambili kunomunye kodwa nje sizobuveza ubuqhawe babo namagalelo ababe nawo kulomculo wakithi.

Leave a Reply