isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukushintsha kwezibizo

Kubukeka engathi akusekho ngampela okungathi isiko lethu thina maZulu futhi okusahanjiswa ngendlela yalo isiko. Vele isiko liyaguquka ngokuhamba kweminyaka nangokushintsha kwezizukulwane, kepha kubukeka ngathi seluluningi kakhulu ushintsho. Uma kuganiselwana bekwaziwa ukuthi ngokwesintu kwakhiwa ubuhlobo, kepha manje abanye sebekubona njengendlela yokwenza inzuzo. Kuningi ukukhala okukhona ngendaba yokuthi selokhu kwafakwa indaba yemali kumalobolo sekukhona asebethola isigcawu sokusina. Kukhalwa ngokuthi sekusetshenziswa isiko lokulobola ukwenza inzuzo ngoba phela abantu sebebiza imali enkulu bakhohlwe ukuthi kwakhiwa ubuhlobo. Emandulo kahle kahle umuntu wayehambisa okungangamandla akhe uma elobola, kepha manje seligaya ngomunye umhlathi.
Kuleli khasi sikhuluma ngendaba yezibizo ukuthi cha nakhona abantu sebengene kulomkhakha wokwenza ngathi kwakhiwa inzuzo ngezibizo. Izibizo kahle kahle izimpahla noma izinto ezisuke zibizwe umndeni wentombi noma yengoduso esuke izoshadela la ebiza khona izimpahla.

Izimpahla ezibizwayo

Izibizo bekuba nje izimpahla ezingatheni, okubalwa ijazi likasokhaya ozala leyontombi, namaphinifa omama abayizalayo. Nazo ke izimpahla zokwembesa umndeni wasekhaya layo ingoduso leyo ngoba nabafowabo nodadewabo bayambeswa nabo. Kukho konke lokhu bebukhona ubuntu bokuthi akuliwa njengoba kubhalwa uhlu lwezinto ezibizwayo. Kodwa uma ubuka esikhathini samanje, izibizo sezicishe zifane nokubizwa kwamalobolo, ngoba nakhona abantu sebegawula olomile ukhuni lolu, babiza izinto ezibiza kakhulu ngokwenani.
Sikhulu isikhalo esikhona ngezinto esezibizwa abantu manje uma kwenziwa uhlu lwezibizo, abanye babiza izicathulo ezibizayo, amasondo ezimoto, izitofu zasendlini zikanokusho ngisho namathangi amanzi impela. Lokhu yikhona osekukhalisa kakhulu izinsizwa nalaba abasafisa ukuganwa ukuthi cha akusakhiwa phela ubuhlobo la uma sekubizwa izinto ezifana nalezi ezibaliwe, kepha sekuyindlela yokwenza inzuzo. Abukho ubuhlobo okungathiwa bakhiwa ngokubizwa kwamasondo emoto ezibizweni, futhi lokho akusesibona ubuntu, kepha ukungena ngomkhono nangehlombe emandleni omunye umuntu.

Leave a Reply