isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuphihliza igula

Kunendlela yesintu yokuphila nokuyindlela abantu abaphila ngayo futhi ewumgomo kubona. Izinto zamasiko zijulile futhi zinjalo nje zinemcikilisho yazo okumele ilandelwe. Ubuhlobo yinto eyaziswayo kwinkolo nesintu sethu thina sizwe sikaPhunga noMageba. Yingakho umuntu uma kwenzekile waphaziwa wenza okungafanele noma okungenziwa, abantu babamba ongezansi bebabaza ihlazo lalokho. Miningi imigomo elandelwayo ngaphansi kwesiko lesintu ngaphansi kwegama lobuhlobo noma lokuthi nihlobene nomuntu othile.

Umuntu oyisihlobo sakho usuke efana nomuntu wakini ngokwegazi ngisho ngabe kufana izibongo, izithakazelo ngisho nezibongo zala enizalwa khona ningabantu. Uma sibheka ubuhlobo kuyaba obegazi ngokwenzalo bese kuba ngokwesibongo noma isithakazelo. Uma nihlobene nomuntu kunezinto izihlobo ezisizana ngazo bese kuba khona izinto izihlobo ezingakwazi sidalo ukuthi zizibandakanye kukhona. Kulokho nje singabala ukuganiselana noma ukushadiselana nibe nihlobene, okuyihlazo elikhulu ngokwesintu.

Kulelikhasi sibhunga ngendaba yokuphihliza igula. Uma kwenzekile abantu abayizihlobo bazithola sebebambisene ngokothando, okuyinto engavumelekile ngokwesintu, kwenziwa isiko elibizwa ngokuthi ukuqeda ubuhlobo kulabo bantu. Leli siko libizwa ngokuthi ukuphihliza igula. Ukuqeda ubuhlobo akwenzeki uma kuyisibongo esisodwa, kepha kwenzeka uma kungukuthi abantu nje bahlobene bayizihlobo. Kodwa lokho akusho ukuthi uma besibongo sinye azikho izaba ezenziwayo.

Impepho

Uma ke kuqedwa ubuhlobo kuqala ngokuthi kushiswe impepho kuchazwe ngembuzi ezohlatshwa ukuthi ihlatshelwani. Uma kuzoba nosiko olwenziwayo noma umcimbi, impepho ishiselwa ukubika kwabadala injongo yokuhlaba isilwane esizohlatshwa. Kuhlatshwa imbuzi kukhulunywe nabadala ukuthi lembuzi eyokuqeda ubuhlobo phakathi kukabani nobani abazihlobo asebezithuke beqa umngcele bona ekhaya. Uma kwenziwa lelisiko kuba owesilisa oya nembuzi kubo kowesifazane nowesifazane abe nembuzi yakhe. Kuxoxwe ngalezombuzi emsamo. Imindeni yomibili ikhona. Ihlinzwe kukhishwe ithumbu elimhlophe kubhotshozwe udonga wendlu ecaleni/kwisilili samadoda ngenhla kwewindi.

Ukuhlukaniswa kwethumbu

Uma sekubhotshozwe leyombobo odongweni, kube sekufakwa ithumbu ngaphandle livele zinhlangothi zonke. Owesimame ke yena ubanqunu ame ngaphakathi endlini bese kuthi owesilisa yena abenqunu ngaphandle. Lokhu kwenziwa ebusuku ngoba phela ngeke bebenqunu kubuka abantu libalele. Okulandela lapho kuba ukuthi babamba lelithumbu ngamazinyo balidonsisane, kumele lihlukane kabili maphakathi. Ngesikhathi bedonsisana ngethumbu kumele kube nabazobathuka inhlamba yokwenzilo. Malivumile ukuhlukana kabili kuchaza ukuthi avumile amadlozi – bangathandana. Malingahlukani awavumile amadlozi – abayeke ukuthandana. Malivumile ukuhlukana bayagqoka bathelwe ngenyongo bose lawo mathumbu bawadle. Kuyichilo kwaZulu ukuthi abantu abahlobene baphinde baqomane uma kwenzekile kwaze kwaba nengane kuyashwelezwa nasemsamo kuxoliswe ngehlazo eselenzekile.

Leave a Reply